Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε προς διαπραγμάτευση προτάσεις για την εξεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μείωσης των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σταδιακή υιοθέτηση «μιας ή περισσότερων πηγών πόρων, όπως για παράδειγμα μέρος των εσόδων από τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων»

Προτείνονται ακόμη ως πηγές πόρων «οι πωλήσεις ποσοστώσεων εκπομπών αερίων που συμβάλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, έσοδα που συνδέονται με τις αεροπορικές πτήσεις, ή από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ΦΠΑ, ή από την επιβολή ενός ενεργειακού φόρου, ή ενός φόρου στις επιχειρήσεις».

Στόχος της όλης προσπάθειας είναι «η μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν επίσης ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα είναι περισσότερο ευέλικτος εάν υφίσταται εντός δεκαετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου, με δυνατότητα αναθεώρησης ανά πενταετία.