Τις διαδικασίες για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, θεσπίζει η Ελλάδα με το σχετικό νόμο-πλαίσιο, τον οποίο παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο νόμος-πλαίσιο ορίζει νέους στόχους ανακύκλωσης για το 2020. Για τα οικιακά και παρεμφερή απόβλητα ο στόχος ανεβαίνει στο 50% και για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων στο 70%.

Ακόμα, η Ελλάδα υποχρεούται να έχει αναπτύξει εθνικό πρόγραμμα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων ως το 2013.

Αναλυτικότερα, ο νόμος-πλαίσιο:

  • Διευκρινίζει σημαντικούς όρους, όπως: ανακύκλωση, ανάκτηση και απόβλητα.
  • Κάνει διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτων και παραπροϊόντων και ορίζει πότε τα απόβλητα έχουν ανακτηθεί αρκετά –μέσω ανακύκλωσης ή άλλης επεξεργασίας– ώστε να παύουν να θεωρούνται απόβλητα.
  • Καθιερώνει μια σαφή «ιεράρχηση» επιλογών διαχείρισης αποβλήτων σε πέντε επίπεδα, σύμφωνα με την οποία η πρόληψη αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. ανάκτηση ενέργειας) και την ασφαλή διάθεση ως λύση έσχατης ανάγκης.
  • Εξασφαλίζει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται και πωλούν ή εισάγουν προϊόντα φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση τους, καθώς και τη συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές.
  • Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

«Η νέα νομοθεσία αποτελεί μια «συνολική ρύθμιση», χωρίς διακρίσεις μεταξύ στερεών και υγρών αποβλήτων και με την ένταξη ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα» σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος στην ανακοίνωσή του.

Ισες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες
Επίσης, στο Υπουργικό, η υπουργός Εργασίας κυρία Λούκα Κατσέλη εισηγήθηκε την εφαρμογή της αρχής ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρησης ανδρών και γυναίκων σε θέματα εργασίας.