Ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με επιτυχία την πρώτη συναλλαγή χρηματοδότησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) από Ελληνική Τράπεζα στη διεθνή διατραπεζική αγορά, η Τράπεζα Eurobank EFG. Το ύψος της χρηματοδότησης, μεσοπρόθεσμης διάρκειας 2 ετών, αφορά ομόλογα αξίας 300 εκ. ευρώ με αντισυμβαλλόμενο διεθνή επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία έχει συναφθεί με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους: διατραπεζικό επιτόκιο EURIBOR συν περιθώριο (spread) χαμηλότερο των 200 μονάδων βάσης.

Πέραν της παραπάνω συναλλαγής που αφορά ελληνικά ομόλογα, η Eurobank έχει συνάψει κατά το τελευταίο διάστημα συμφωνίες χρηματοδότησης και διεθνών ομολογιακών τίτλων που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, εξασφαλίζοντας συνολική ρευστότητα από τη διεθνή διατραπεζική αγορά ύψους άνω των 500 εκ. ευρώ με ανταγωνιστικούς όρους.

Η συναλλαγή αυτή είναι η πρώτη στη διατραπεζική αγορά με ΟΕΔ μετά τη δημοσιονομική κρίση και την ένταξη της Ελλάδος στο μηχανισμό του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αντανακλά ταυτόχρονα την πρόοδο στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, με τη συνακόλουθη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της, όσο και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Eurobank.

Οι συναλλαγές της Eurobank στη διεθνή διατραπεζική αγορά σηματοδοτούν πρώτο θετικό βήμα ανοίγματος των διεθνών αγορών σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα – βήμα μείζονος σημασίας στο μακρύ δρόμο για την πλήρη εξομάλυνση των χρηματοδοτικών ροών, καθώς δεν έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες. Η συνεπής υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής παραμένει σταθερή και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας και τη σταδιακή μείωση των ανησυχιών της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στην προοπτική της αποκατάστασης της πρόσβασης του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και της ανανέωσης του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για τους ελληνικούς τίτλους.