Με τις νέες ρυθμίσεις ορισμένες δαπάνες οι οποίες αφαιρούνταν από το συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων από εφέτος λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του φόρου. Οι μειώσεις του φόρου που θα ισχύσουν εφέτος είναι οι ακόλουθες:

Ποσοστό 20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τις 6.000 ευρώ.

Ποσοστό 20% του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα.

Ποσοστό 20% της δαπάνης για παράδοση κατ΄ οίκον ιδιαιτέρων μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε παιδί που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Το ποσό της δαπάνης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

Οι δαπάνες για την κύρια κατοικία και για την παράδοση κατ΄ οίκον μαθημάτων επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το εισόδημα καθενός.

Ποσοστό 20% των δεδουλευμένων τόκων για στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Αν η κύρια κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει τον φόρο περιορίζεται ανάλογα. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί από 1.1.2003, η δε μείωση υπολογίζεται στους τόκους δανείου ως 200.000 ευρώ.

Ποσοστό 20% της δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας του ιδίου, της συζύγου και των παιδιών που τον βαρύνουν. Το ποσό της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ευρώ για άγαμο και τις 2.400 ευρώ για οικογένεια.

Ποσοστό 20% του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

Ποσοστό 20% της δαπάνης που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, σε ιερούς ναούς, σε ΟΤΑ κτλ., σε κοινωφελή ιδρύματα, σε σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ποσοστό 20% των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφόσον αυτά επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

Ποσοστό 20% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς σε κρατικά και νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ποσοστό 20% του ποσού της ετήσιας δαπάνης που έχει καταβάλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρο λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν. Εξαιρούνται οι αμοιβές για την παράσταση του δικηγόρου στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς και οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί για δίκες μισθωτικών διαφορών.

Ποσοστό 10% της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων που θα προκύψουν έπειτα από ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3660/2008.