Μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης παρατηρείται στα διαγνωστικά κέντρα, ενώ το θεσμικό πλαίσιο και οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων αποτελούν φλέγοντα θέματα για τον κλάδο. Αυτά επισημαίνει η μελέτη της Ηellastat για τον κλάδο των διαγνωστικών κέντρων.

Το 2009 η ανοδική πορεία της αγοράς συνεχίστηκε, αν και με σαφή τάση επιβράδυνσης, ενώ εφέτος εκτιμάται ότι η αγορά θα καταγράψει σημαντική υποχώρηση. Η ζήτηση προς τα διαγνωστικά κέντρα μεγαλύτερου μεγέθους φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερες αντιστάσεις, όπως επισημαίνεται. Σε θεσμικό επίπεδο, η νέα κυβέρνηση επανέφερε το ΠΔ 84/2001, ενώ στις αρχές του 2010 ανακοίνωσε τροπολογία η οποία διατηρεί την ελάχιστη υποχρεωτική συμμετοχή των γιατρών στο μετοχικό κεφάλαιο στο 51%. Στις εταιρείες του κλάδου δόθηκε προθεσμία 12 μηνών προκειμένου να αλλάξουν τη μετοχική τους σύνθεση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση των επιχειρήσεων, καθώς, σύμφωνα με φορείς, δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν εγκαίρως. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα προκληθεί αποεπένδυση κεφαλαίων, κατακερματισμός της αγοράς και έξοδος αρκετών μονάδων από τον κλάδο. Η δημιουργία υποκαταστήματος θα γίνει δυσχερέστερη, ενώ οι διαγνωστικές μονάδες αναμένεται να αντιμετωπίσουν εντονότερο ανταγωνισμό από τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Το περιβάλλον αυτό έχει επικεντρώσει τη στρατηγική των εταιρειών σε τομείς, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση και προβολή των υπηρεσιών. Η πτώση των τιμών θα οδηγήσει σε υποχώρηση του κύκλου εργασιών και πιθανόν των περιθωρίων κερδοφορίας.

Οσον αφορά τα προβλήματα του κλάδου, αναφέρεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία επιβαρύνονται και από τη βραδεία είσπραξη πληρωμών από τα δημόσια ταμεία λόγω των διογκούμενων ελλειμμάτων. Το γεγονός αυτό προκαλεί διακυμάνσεις στις ταμειακές ροές και υψηλές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, γραφειο κρατικά προβλήματα δυσχεραίνουν τη δημιουργία νέων κέντρων, καθώς η χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτεί περισσότερους από 18 μήνες. Σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου, επισημαίνεται ότι σημαντικές προοπτικές εξακολουθεί να προσφέρει η ανάπτυξη σε βαλκανικές χώρες. Πάντως οι διοικήσεις τηρούν στάση αναμονής λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και του πολύπλοκου θεσμικού περιβάλλοντος των χωρών αυτών. Η πρόθεση δημιουργίας μεγάλων κέντρων που θα παρέχουν και νοσηλεία μιας ημέρας αναμένεται να ενισχύσει τη συγκέντρωση στον κλάδο. Στη μελέτη της Ηellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 262 επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2009 αυξήθηκε κατά περίπου 7%, σε 407,62 εκατ. ευρώ, δείχνοντας όμως επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε οριακά, σε περίπου 112 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,7%, φθάνοντας τα 86,45 εκατ. ευρώ.