Οδηγίες για τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3888/2010 για την περαίωση εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων παρέχει με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή, το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο επιτηδευματίας ο οποίος επιθυμεί να περαιώσει εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις του υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση μέχρι την 15 Νοεμβρίου 2010 στην αρμόδια ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη, με την οποία θα ζητά την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση.

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για οποιαδήποτε εκκρεμή καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά. Στην αίτηση αναφέρεται η συγκεκριμένη καταλογιστική πράξη για την οποία ζητείται η περαίωση, προκειμένου δε για πράξεις περισσότερες της μίας που εκδόθηκαν από την ίδια ελεγκτική αρχή αναγράφονται στην ίδια αίτηση όλες οι πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επιτηδευματίας.

Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου από την οποία προκύπτει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, καθώς και η ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης εφόσον αυτή έχει ορισθεί.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης μαζί με την αίτηση, υποβάλλεται κατά την επίλυση της διαφοράς, εφόσον η βεβαίωση τελικώς δεν προσκομίζεται, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί και ότι η βεβαίωση θα προσκομισθεί άμεσα με την έκδοσή της.

Η επίλυση της διαφοράς για τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επιτηδευματίας πραγματοποιείται με την υπογραφή των οικείων πράξεων διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή το αργότερο εντός των 10 επόμενων ημερών από την υποβολή της.

Ειδικά επί ελεγμένων υποθέσεων οι οποίες έχουν συζητηθεί στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικείες αποφάσεις κατά την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, η υποβολή της αίτησης καθώς και η επίλυση της διαφοράς κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις γίνεται το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του εν λόγω δικαστηρίου, ύστερα από την άσκηση σχετικής εμπρόθεσμης έφεσης.

Προκειμένου περί ελεγμένων υποθέσεων η περαίωση πραγματοποιείται το αργότερο εντός 15 ημερών από την εμπρόθεσμη άσκηση της σχετικής έφεσης. Για την περαίωση στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτηση στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την οικεία καταλογιστική πράξη, μαζί με την οποία αντί βεβαίωσης του αρμόδιου Εφετείου προσκομίζεται αντίγραφο της πράξης κατάθεσης της έφεσης.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και όταν έχει εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου ή προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκκρεμεί στη ΔΟΥ ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ισχύουν για εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις επιβολής του φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβολής προστίμου που εκκρεμούν στις Εφορίες ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, και αφορούν στις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις, αλλά και για αποφάσεις επιβολής προστίμου που εκκρεμούν στις Εφορίες ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αφορούν στις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις,
Ειδικά για τις ανωτέρω υποθέσεις προσκομίζεται επί πλέον από τον επιτηδευματία κατά την επίλυση της διαφοράς αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος καθώς και του αποδεικτικού καταβολής του οριζόμενου ποσού για την αποδοχή του εν λόγω Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

Ειδικά επί υποθέσεων για τις οποίες το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα διορθώθηκε και επανεκδόθηκε τροποποιημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια Εφορία λόγω προφανών σφαλμάτων, η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 10/12/2010. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζονται από τον επιτηδευματία κατά την επίλυση της διαφοράς αντίγραφα του επανεκδοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος καθώς και του αποδεικτικού καταβολής του οικείου ποσού για την αποδοχή του.

Το ειδικό σημείωμα δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων θα υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία μέχρι 26/11/2010.