Από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) των 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίσθηκε στην από 10.09.2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Ακόμη η αρμόδια Επιτροπή του ΧΑ ενέκρινε και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

  • 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 19η Οκτωβρίου 2010.
  • 550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών της και

β) 16.906.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, που προέκυψαν από τη μετατροπή 5.525 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 22α Οκτωβρίου 2010.