Μέχρι το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης-Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έθεσε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου.