Την έγκριση της συμφωνίας με τους πιστωτές για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεών της ανακοίνωσε χθες η Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ. Σύμφωνα με το εγκριθέν από τη διοίκηση σχέδιο αναδιάρθρωσης, ρυθμίζεται η οφειλή, συνολικού ύψους περίπου 239,2 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει κεφαλαιοποίηση υφισταμένων δανείων: 74,9 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής εταιρείας, υπέρ των δανειστών του ομίλου. Για την αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού θα εκδοθεί κοινοπρακτικό δάνειο, ύψους 116,8 εκατ. ευρώ, και ομολογιακό δάνειο, ύψους 50 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (ΡΙΚ), μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής εταιρείας.

Ακόμη, προβλέπεται και νέα γραμμή κεφαλαίου κίνησης, η οποία εξασφαλίζεται με λήψη κοινού ομολογιακού δανείου 16 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ομίλου. Για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών προβλέπεται η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή της συμφωνίας, η υλοποίηση της οποίας θα πρέπει να αποφασισθεί και από τη γενική συνέλευση, θα γνωστοποιηθεί λεπτομερώς τις επόμενες ημέρες.