Τελευταία ευκαιρία να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 20 δισ. ευρώ, με ευκολίες πληρωμής που ανέρχονται ως και σε 45 μηνιαίες δόσεις, δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε 1,3 εκατ. οφειλέτες. Πρώτη φορά σε νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού των χρεών των φορολογουμένων με οφειλές του Δημοσίου (επιστροφή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, κτλ.) προς τις επιχειρήσεις, αλλά και η χορήγηση ενημερότητας σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση.

Οπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο στις διατάξεις για τη ρύθμιση των χρεών που περιλήφθηκαν στον νόμο για την περαίωση προβλέπεται ρητά ότι «συμψηφίζονται χωρίς δήλωση του οφειλέτη όχι μόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη,δηλαδή τα χρέη που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, αλλά και όλα τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα», με αντίστοιχες οφειλές του Δημοσίου.

Την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για την περαίωση και τη ρύθμιση των οφειλών και χθες το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε προς όλες τις εφορίες εγκύκλιο με την οποία καλούνται όλοι οι οφειλέτες του Δημοσίου να προσέλθουν ως τις 29 Οκτωβρίου 2010 προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις για την αποπληρωμή του χρέους τους. Οσοι το πράξουν, θα γλιτώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το διπλάσιο της αρχικής οφειλής.

Τα χρέη που μπορεί να ρυθμιστούν είναι αυτά που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης βοηθούν τους συνεπείς οφειλέτες να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, ως και σε 45 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά τους.

Η απαλλαγή για τις προσαυξήσεις
Επίσης η ρύθμιση είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του νέου προγράμματος, που επέλεξε, να μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται απαλλαγή για τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό το οποίο εντάσσεται στη ρύθμιση της νέας επιλογής του.

Πάντως, ακόμη και αν κάποιος οφειλέτης χάσει την προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα από τον νόμο να ενταχθεί μεταγενέστερα, εφόσον καταβάλλει τις δόσεις των οποίων θα έχει παρέλθει η προθεσμία πληρωμής τους μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και να τύχει των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

Για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση παύει αυτόματα κάθε δίωξη εις βάρος τους για οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και κάθε διαδικασία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί εις βάρος των οφειλετών που υπάγονται στη ρύθμιση, τα ανωτέρω μέτρα αναστέλλονται.

Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων. Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης διακόψει την πληρωμή και χάσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Η ρύθμιση παρέχει τις εξής δυνατότητες στους φορολογουμένους:

* Καταβολής των οφειλών εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (από 2 ως 45).

* Απαλλαγής των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τον οφειλέτη και έκπτωσης από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά. * Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες. Το αποδεικτικό ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας και θα χορηγείται ως εξής:

* Για τις ρυθμίσεις ως τρεις μηνιαίες δόσεις με την καταβολή τουλάχιστον μιας δόσης.

* Για τις ρυθμίσεις από 4 ως 12 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μιας δόσης που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τριών δόσεων.

* Για τις ρυθμίσεις από 13 ως 24 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή δύο δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τεσσάρων δόσεων.

* Για τις ρυθμίσεις από 25 ως 45 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή τριών δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των έξι δόσεων.

Τέλος, παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών ως τις 31.12.2012. Πρόκειται για χρέη σε ΔΟΥ και τελωνεία που παραγράφονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (30.9.2010) και ως τις 31.12.2012. Υπενθυμίζεται ότι με παλαιότερη διάταξη είχε παραταθεί ως τις 31.12.2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονταν εντός των ετών 2009 και 2010.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή
* Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου ως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη ΔΟΥ ή στο τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

* Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ πληρωμής την ημέρα υποβολής της αίτησης, με εξαίρεση την περίπτωση για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης πρόσθετων φόρων ή τελών, οπότε η εφάπαξ εξόφληση πρέπει να γίνει εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

* Δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά τις 29.10.2010, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά όλες τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης της πρώτης δόσης.