Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων Δημοσίου (ΕΓΔ), διάρκειας 26 εβδομάδων, και ύψους 900 εκατ. ευρώ, θα διενεργηθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 15η Οκτωβρίου 2010.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, κατά την διάρκεια της οποίας μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ αναφέρει: «Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε αϋλη μορφή, ποσού 900 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 15 Απριλίου 2011. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360».

«Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, σημειώνεται ότι «βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια».

Συμμετοχή ιδιωτών

Παράλληλα με τη δημοπρασία, συμπληρώνει ο ΟΔΔΗΧ, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price).

Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010 έως και Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

(*) Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.ΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ