Ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας ή μέσω κλειστού φακέλου θα μπορούν να υποβάλλουν στην Εφορία τις αποδείξεις εκατομμύρια φορολογούμενοι που τις συγκεντρώνουν εφέτος για να «χτίσουν» το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που οι αποδείξεις έχουν «ξεθωριάσει» θα πρέπει ο φορολογούμενος να γράψει με στυλό τα στοιχεία που είχαν αρχικώς αναγραφεί κατά την έκδοσή τους για να τις λάβει υπόψη η Εφορία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου που εστάλη χθες σε όλες τις εφορίες για την ορθή εφαρμογή του φορολογικού νόμου, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται:

* Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου.

* Ο αριθμός των αποδείξεων. * Το συνολικό ποσό αυτών.

Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν οι φάκελοι και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος με οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών που θα δοθούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή.

Από εφέτος το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος. Δηλαδή τυγχάνει του αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ, εφόσον προσκομίσει τα νόμιμα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ), για δαπάνες που πραγματοποίησε στην Ελλάδα, για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κ.λπ.). Αντίθετα, δεν εκπίπτει το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο 10% του ατομικού εισοδήματός του το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι ως 12.000 ευρώ και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ, στο 30% για το τμήμα αυτού πάνω από τα 12.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Γ ια ατομικό εισόδημα ως έξι χιλιάδες ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Οταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και ως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Οταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.000 ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια.

Αξίζει να τονιστεί ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτουν αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.

Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Οταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους που δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον προβλέπεται και μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του.

Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από το εισόδημα

Ε ξαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.

β) Οι δαπάνες, οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, δηλαδή οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.

γ) Οι δαπάνες οι οποίες κατά ένα ποσοστό μειώνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ΄ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κ.λπ.

δ) Οι δαπάνες που εκπίπτουν ως ένα ποσοστό από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, δηλαδή ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, δικαστικές δαπάνες και αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους.

Χωρίς φόρο τα κέρδη στις επιχειρήσεις νέων
Κίνητρα για τη νεανική επιχειρηματικότητα

Οι εισφορές στο Ταμείο που συνέστησε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης θα εκπίπτουν κατά 20% (ΕURΟΚΙΝΙSSΙ/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Μ όνο οι νέοι μέχρι 35 ετών που θα ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση δεν θα φορολογούνται για κέρδη ως 30.000 ευρώ για τρία χρόνια από την έναρξη της επιχείρησής τους. Οπως ορίζεται στον νέο νόμο « απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι 30.000 ετησίως, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του ».

Η απαλλαγή ισχύει για ατομικές επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη εργασιών από 1/1/2010 και μετά ή ομόρρυθμες εταιρείες που συστήνονται από 1/1/2010 και μετά, δεδομένου ότι από την εισηγητική του νόμου το κίνητρο αναφέρεται στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή αυτή και για τα τρία έτη. Από τη διατύπωση των διατάξεων προκύπτει ότι το όριο της απαλλαγής ως τα 30.000 ευρώ δεν δικαιούνται οι φορείς των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ή είχαν ασκήσει στο παρελθόν άλλη ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται η πιο πάνω απαλλαγή, ως 30.000

ευρώ και στις ομόρρυθμες εταιρείες, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την έναρξη των εργασιών τους (ως μέλη της εταιρείας) δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας.

Εκπτωση φόρου 20% για δωρεές
Εκπτωση 20% στον φόρο εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2011 θα έχουν όσοι ενίσχυσαν το Ταμείο που συνέστησε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Οπως προβλέπεται, οι δωρεές χρηματικών ποσών που καταβάλλονται είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων από φυσικά πρόσωπα στον «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση Δημόσιου Χρέους» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, μειώνουν το ποσό του φόρου εισοδήματός τους που προκύπτει με βάση την κλίμακα κατά ποσοστό 20%. Επίσης οι δωρεές χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από νομικά πρόσωπα στον πιο πάνω λογαριασμό εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.