Συγχωνεύσεις νοσηλευτικών κλινικών και τμημάτων, αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας, ανακατανομή προσωπικού, καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και εφαρμογή του μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος σχεδιάζει μεταξύ άλλων το υπουργείο Υγείας. Το σχέδιο αυτό θα ενταχθεί στο συνολικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του κράτους που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προχωρά σε διαρθρωτικές αλλαγές στην Υγεία σε πέντε άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Οργανισμών του υπουργείου Υγείας. Ο δεύτερος τη διοικητική μεταρρύθμιση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των λοιπών φορέων Υγείας. Ο τρίτος άξονας τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προϋπολογισμών και προμηθειών Υγείας. Οι δύο τελευταίοι αφορούν τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην Πρόνοια. Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την προσαρμογή των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθεί μελέτη γεωγραφικής κατανομής αποτύπωσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων υπηρεσιών υγείας στις περιφέρειες σε σχέση με το δίκτυο υπηρεσιών που θα προκύπτει ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον «Καλλικράτη». Μία ακόμη μελέτη θα αφορά την ανακατανομή των πόρων στο ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφ. Ιατρεία, πολυιατρεία ΙΚΑ και Διαγνωστικά Κέντρα).

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στις σκέψεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι η αλλαγή χρήσης ορισμένων μονάδων και η μετατροπή τους σε Διαγνωστικά Κέντρα.

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας το σχέδιο περιλαμβάνει τη λειτουργική διασύνδεση όλων των φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ΕΣΥ, ΙΚΑ, Ιδιωτικά Κέντρα) και όλων αυτών με τις υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ενοποίηση οργανισμών σχεδιάζεται και στον τομέα της Πρόνοιας. Θα εκπονηθεί μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κεντρικών προνοιακών οργανισμών στο πλαίσιο του «Καλλικράτη». Επίσης, θα υπάρξει εξορθολογισμός στην αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας των προνοιακών φορέων.