Από το 50% θα ξεκινά η αυτοτελής φορολόγηση των bonus στελεχών, που θα μπορεί να φτάνει μέχρι και το 90%, ανάλογα με το ύψος της έκτακτης παροχής, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, καθορίζονται και τα στοιχεία υπολογισμού της φορολόγησης στελεχών επιχειρήσεων για εταιρικά αυτοκίνητα που τους έχουν παραχωρηθεί, αναλόγως της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας και της παλαιότητας.

Η εγκύκλιος αφορά τα bonus πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος2013 (δηλαδή μέχρι και 31/12/2012) τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους (πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντές κλπ).

Όταν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ και καταβληθούν σε αυτόν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, οι πρόσθετες αυτές αμοιβές φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Αν οι υπόψη πρόσθετες αμοιβές υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:

Μέχρι 20.00050%
20.001-40.00060%
40.001-60.00070%
60.001-80.00080%
80.001 και άνω90%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο. Η παραπάνω φορολογική μεταχείριση (μπόνους) εφαρμόζεται και για τις παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η παραπάνω φορολογική μεταχείριση των παροχών σε στελέχη των τραπεζών επεκτάθηκε και για τις παροχές οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως που καταβάλλονται από εργοδότες σε εργαζομένους τους που αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης (έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης), με σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση.

Εταιρικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στελέχη επιχειρήσεων (πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντας ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, διευθυντής, προϊστάμενος κλπ στελέχη) στα οποία παρέχεται η χρήση αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το αν τα αυτοκίνητα αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιονδήποτε τρόπο, φορολογούνται επιπλέον για ένα ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας του έτους πρώτης κυκλοφορίας, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, η παραχώρηση πρόκειται για υπηρεσία που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τα εν λόγω στελέχη ως πρόσθετη αμοιβή έναντι των υπηρεσιών που παρέχουν στην επιχείρηση (εισηγητική έκθεση). Το επιπλέον αυτό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ως ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:

– για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.000-22.000 ευρώ με ποσοστό 15%,

– για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.001-30.000 ευρώ με ποσοστό 25%

– για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 ευρώ με ποσοστό 30%.

Παράδειγμα: εάν ο διευθυντής πωλήσεων ανώνυμης εταιρίας χρησιμοποιεί επιβατικό ΙΧ της εταιρίας με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 28.000 ευρώ, προκύπτει για αυτόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.000 ευρώ πέραν των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτόν.

Όμως, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούν σε στελέχη στα οποία τους παρέχουν αυτοκίνητο και το επιπλέον αυτό τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που προκύπτει.

Η εργοστασιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα μειώνεται λόγω παλαιότητας ώς εξής:

Μείωση λόγω παλαιότητας
Ποσοστό (%)μείωσης ανά μήνα κυκλοφορίας
Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας1,30
Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας0,70
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας0,50
Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο-8ο)0,40
Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο-11ο)0,30
Για τα δύο επόμενα χρόνια (12ο-13ο)0,20
Για τα επόμενα χρόνια0,10

Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της πιο πάνωκλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια 1500. Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν μπορεί να είναι ανώτερος του 81%.