«Φύλλο πορείας» για 22.000 υπαλλήλους

Μετά τη χαρτογράφηση του χώρου των υπηρεσιών των «Καλλικράτειων» δήμων που διενήργησε το υπουργείο Εσωτερικών ώστε να διαπιστώσει σε ποιες ακριβώς υπηρεσίες θα διοχετευθεί το νέο προσωπικό, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για τις υποχρεωτικές μετατάξεις. Περίπου 14.000 υπάλληλοι των νομαρχιών θα μεταταγούν ως το τέλος του έτους προς τις περιφέρειες, ενώ ακόμη 3.000 θα μετακινηθούν στους δήμους της χώρας. Ακόμη περίπου 5.000 υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στις περιφέρειες …

Μετά τη χαρτογράφηση του χώρου των υπηρεσιών των «Καλλικράτειων» δήμων που διενήργησε το υπουργείο Εσωτερικών ώστε να διαπιστώσει σε ποιες ακριβώς υπηρεσίες θα διοχετευθεί το νέο προσωπικό, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για τις υποχρεωτικές μετατάξεις. Περίπου 14.000 υπάλληλοι των νομαρχιών θα μεταταγούν ως το τέλος του έτους προς τις περιφέρειες, ενώ ακόμη 3.000 θα μετακινηθούν στους δήμους της χώρας.

Ακόμη περίπου 5.000 υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στις περιφέρειες θα μετακινηθούν υποχρεωτικά προς τις επτά υπό σύσταση κρατικές διοικήσεις, οι οποίες θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες που επιτελούνται σήμερα από τις υφιστάμενες περιφέρειες και δεν μπορούν λόγω συνταγματικών δεσμεύσεων να μεταφερθούν στην Αυτοδιοίκηση.

Οι υπάλληλοι που θα μεταταγούν στους δήμους θα τοποθετηθούν σε προσωποπαγείς θέσεις, ενώ οι υπάλληλοι οι οποίοι θα μετακινηθούν στις περιφέρειες θα καταλάβουν κανονικά τις οργανικές θέσεις που θα συσταθούν με τα Προεδρικά Διατάγματα για τους νέους οργανισμούς. Οι υποχρεωτικές μετατάξεις, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του «Καλλικράτη», θα γίνουν σταδιακά, αλλά, σε κάθε περίπτωση, θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, έτσι ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2011, όποτε θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές, να είναι σε θέση να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Η επίσπευση των υποχρεωτικών μετατάξεων, που σημαίνει ότι άμεσα κάθε υπάλληλος θα πάρει και το «φύλλο πορείας» για την υπηρεσία στην οποία πλέον θα του υποδειχθεί, υπαγορεύθηκε μετά και την αποτυχία των εθελοντικών μετατάξεων. Μόλις 1.648 υπάλληλοι δήλωσαν ότι θέλουν να μεταταγούν από ένα σύνολο περίπου 27.500

υπαλλήλων (17.000 στις νομαρχίες και 10.500 στις περιφέρειες). Από τους 1.648 υπαλλήλους οι 1.298 αιτήθηκαν να μεταταγούν σε δήμους και 350 σε περιφέρειες. Τι πρέπει να γνωρίζουν όμως οι υπό μετάταξη υπάλληλοι; «Το Βήμα» με βάση και απαντήσεις που έχει δώσει το υπουργείο Εσωτερικών σε σχετικά ερωτήματα εργαζομένων, απαντά σε 15 ερωτήσεις γύρω από τις μετατάξεις.

15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τις μετατάξεις
1 Μπορεί ο υπάλληλος να μεταταγεί εκτός του νομού όπου ήδη υπηρετεί;

Κατηγορηματικά όχι, σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης που αποτυπώθηκε και στις ρυθμίσεις για τις μετατάξεις.

2 Σε ποιες υπηρεσίες θα μεταταγούν οι υπάλληλοι;

Στις υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και των κρατικών διοικήσεων στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους.

3 Το προσωπικό των ΝΠΔΔ των νομαρχιών υπάγεται στις διατάξεις για μετάταξη;
Οχι, καθώς για το προσωπικό αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.

4 Τι ισχύει για το προσωπικό των ΚΕΠ;

Οχι, δεν υπάγεται. Σύμφωνα με τις διατάξεις όμως του Ν. 3852/2010, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται αυτοδικαίως, από 1.12011, στον δήμο όπου λειτουργούσε το ΚΕΠ. 5 Οι «δόκιμοι» υπάλληλοι εντάσσονται στη διαδικασία των μετατάξεων;

Δεν αίρεται η υποχρέωση τήρησης του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από τον διορισμό του. Ετσι το προσωπικό αυτό καθίσταται αυτοδικαίως, από 1.1.2011, προσωπικό των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας.

6 Τι ισχύει για τους αποσπασμένους υπαλλήλους των νομαρχιών;

Η μετάταξη του προσωπικού είτε στον δήμο είτε στην περιφέρεια δεν συνεπάγεται διακοπή της απόσπασης, αλλά με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταγεί.

7 Τι ισχύει για τους υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες;

Επειδή η μετάταξη, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, αναλύεται σε απόλυση και οιονεί διορισμό, το προσωπικό που έχει μεταταχθεί εν τω μεταξύ σε άλλες υπηρεσίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για μετάταξη.

8 Οι υπάλληλοι των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών μπορούν να μεταταγούν;

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των κρατικών περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας βάσει των ρυθμίσεων του «Καλλικράτη», μπορεί με αίτησή του εντός της τιθέμενης από τον νόμο προθεσμίας να ζητήσει τη μετάταξή του στην αιρετή περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπους αρμοδιότητας, ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί τα υπαλληλικά του καθήκοντα στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές των περιφερειών ή ακόμη και στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό είναι αποσπασμένο σε κάποιον άλλον φορέα.

9 Τι γίνεται στην περίπτωση των υπαλλήλων που έχουν μεταταγεί με δεκαετή δέσμευση;

Ναι. Η υποχρέωση παραμονής για το υπόλοιπο των δέκα τουλάχιστον ετών υφίσταται.

10 Το τακτικό προσωπικό των Επαρχείων μετατάσσεται υποχρεωτικά;

Ναι, καθώς και από τα Επαρχεία ασκούνται οι αρμοδιότητες κατ΄ αναλογία με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ενώ από καμία διάταξη του «Καλλικράτη» δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μετατάξεων για το προσωπικό αυτό.

11 Οι ατομικοί φάκελοι των μετατάξεων επιστρέφουν στις νομαρχίες;

Οχι, παραμένουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας. Στη συνέχεια, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν στους δήμους στους οποίους μετατάσσονται οι υπάλληλοι. 12 Που αποστέλλονται τα δικαιολογητικά για τη μετάταξη;

Τα σχετικά δικαιολογητικά (ατομικός φάκελος, βεβαίωση οικείου νομάρχη κ.λπ.) αποστέλλονται στην έδρα της οικείας περιφέρειας προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να εκδοθεί απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη των υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους δήμους.

13 Αποστέλλεται στο Τυπογραφείο η απόφαση μισθοδοσίας;

Θα σταλεί το σχέδιο της απόφασης, στο οποίο και γίνεται μνεία των διατάξεων για τις πιστώσεις. 14 Τι πρέπει μα κάνει ο Περιφαρειάρχης, αν δεν πληρούνται οι όροι;

Μπορεί είτε να ενημερώσει εγγράφως είτε να εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη απόφαση.

15 Ποιοι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών μετατάσσονται;

1. Ολο το τεχνικό και γεωτεχνικό προσωπικό (μηχανικοί όλων των κλάδων, γεωλόγοι, εργοδηγοί κ.λπ.). 2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 1.1.2010. 3. Υπάλληλοι που μετατάχτηκαν στις ΤΥΔΚ μετά την 1.1.2010. 4. Υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετατάσσονται όπως το ανωτέρω προσωπικό και συνεχίζουν τη δεκαετή υπηρεσία στη νέα θέση. 5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις ΤΥΔΚ την 1.1.2010, αλλά μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά την 1.1.2010. 6. Οι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ Ν. Αιγαίου παραμένουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
Σίβυλλα
Helios Kiosk