«Πέναλτι» για δημοσιονομική απειθαρχία

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά του προέδρου της Ζοζέ Μπαρόζο εμφανίσθηκε χθες πεπεισμένη- όπως άλλωστε και η Γερμανία- ότι όσο σκληρότερες είναι οι ποινές κατά των απείθαρχων δημοσιονομικώς κρατών τόσο περισσότερο θα μειωθεί η έφεσή τους προς τη δημοσιονομική απειθαρχία. Ετσι πρότεινε ένα σύστημα ποινών βάσει του οποίου, σε πρώτη φάση, οι χώρες που εμφανίζουν μεγάλα ελλείμματα και χρέη θα υποχρεούνται να καταβάλουν σε ένα κοινοτικό ταμείο ένα σημαντικό ποσό (μεταξύ του 0,1% και 0,2% του ΑΕΠ τους) το οποίο θα τους επιστρέφεται εντόκως ευθύς μόλις διορθώσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά του προέδρου της Ζοζέ Μπαρόζο εμφανίσθηκε χθες πεπεισμένη- όπως άλλωστε και η Γερμανία- ότι όσο σκληρότερες είναι οι ποινές κατά των απείθαρχων δημοσιονομικώς κρατών τόσο περισσότερο θα μειωθεί η έφεσή τους προς τη δημοσιονομική απειθαρχία. Ετσι πρότεινε ένα σύστημα ποινών βάσει του οποίου, σε πρώτη φάση, οι χώρες που εμφανίζουν μεγάλα ελλείμματα και χρέη θα υποχρεούνται να καταβάλουν σε ένα κοινοτικό ταμείο ένα σημαντικό ποσό (μεταξύ του 0,1% και 0,2% του ΑΕΠ τους) το οποίο θα τους επιστρέφεται εντόκως ευθύς μόλις διορθώσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση. Αν καθυστερούν να τη διορθώσουν θα τους επιστρέφεται ατόκως, ενώ σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης θα χάνουν και τους τόκους και το ποσό της κατάθεσης.

Οι ποινές αυτές θα μπορούν να επιβάλλονται πρωτίστως στις χώρες που εμφανίζουν δημοσιονομικό έλλειμμα υπέρτερο του 3% του ΑΕΠ, αλλά και στις χώρες που δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του δημόσιου χρέους τους, όταν αυτό υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Οσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του δημόσιου χρέους μιας χώρας από το 60% του ΑΕΠ τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ετήσια μείωση του χρέους που θα πρέπει να επιτυγχάνει για να αποφύγει τις κυρώσεις. Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία των οποίων το δημόσιο χρέος είναι περίπου διπλάσιο από το επιτρεπόμενο, παράγοντες της Επιτροπή εκτιμούσαν ότι κατά μέσον όρο θα πρέπει να μειώνε ται περίπου κατά 3% ετησίως ούτως ώστε περίπου σε είκοσι χρόνια το συνολικό χρέος να πέσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ τους.

Η Επιτροπή πρότεινε εξάλλου χθες και τη θέσπιση ενός συστήματος ποινών που θα υποχρεώνει τις χώρες του ευρώ σε περιόδους ανάπτυξης να αποταμιεύουν, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε περιόδους οικονομικής στασιμότητας ή ύφεσης. Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή θεωρεί ότι καμία χώρα του ευρώ δεν θα πρέπει να αυξάνει τις κρατικές δαπάνες της με ρυθμό υπέρτερο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της, ενώ παράλληλα πρότεινε και τη θέσπιση ενός συστήματος ποινών κατά των χωρών που δεν λαμβάνουν μέτρα για τη διόρθωση των μη δημοσιονομικών ανισορροπιών τους. Η αξιολόγηση θα γίνεται εν προκειμένω επί τη βάσει σειράς οικονομικών δεικτών οι οποίοι επί της ουσίας θα «ακτινογραφούν» τη συνολική οικονομικά κατάσταση μιας χώρας. Οι δείκτες αυτοί θα αντανακλούν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και γενικώς την οικονομική βιωσιμότητα ενός κράτους.

Η Επιτροπή, τέλος, επέμεινε χθες ότι η επιβολή των ποινών θα πρέπει να είναι αυτόματη και όχι αντικείμενο πολιτικών διαβουλεύσεων, όπως ίσχυσε ως τώρα. Προς τον σκοπό αυτόν θεώρησε ότι για να ακυρωθεί μια ποινή δεν θα πρέπει, όπως ισχύει σήμερα, να διαφωνεί με αυτήν η λεγόμενη «αναστέλλουσα μειοψηφία» (δηλαδή μια σχετικώς μικρή αριθμητικά ομάδα κρατών) του Συμβουλίου, αλλά να διαφωνεί η «αναστέλλουσα πλειοψηφία», δηλαδή μια μεγάλη ομάδα κρατών.

4+2 προτάσεις οδηγιών και κανονισμών
Η δέσμη των χθεσινών νομοθετικών μέτρων της Επιτροπής συναπαρτίζεται από ένα εξάπτυχο: τέσσερις προτάσεις Οδηγιών που εστιάζονται σε δημοσιονομικά ζητήματα, (συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης) και δύο προτάσεις κανονισμών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Αναλυτικά το εξάπτυχο της Επιτροπής είναι το εξής:

1 Ο κανονισμός που τροποποιεί το νομοθετικό υπόβαθρο του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ):

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι εφεξής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να απευθύνει προειδοποίηση σε ένα κράτος σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από τη λεγόμενη «συνετή πολιτική για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ».

2 Ο κανονισμός που τροποποιεί το νομοθετικό υπόβαθρο του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης:

Τα κράτη-μέλη το χρέος των οποίων υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ πρέπει εφεξής να λαμβάνουν μέτρα για να το μειώσουν με ικανοποιητικό ρυθμό, ο οποίος ορίζεται ως η μείωση κατά 1/20ό της διαφοράς με το όριο του 60% κατά τα τρία τελευταία έτη.

3 Ο κανονισμός σχετικά με την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής επιτήρησης στη ζώνη του ευρώ:

Συνέπεια των σημαντικών αποκλίσεων από τη χάραξη συνετής φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να είναι, κατά την Επιτροπή, η τοκοφόρος κατάθεση σημαντικού χρηματικού ποσού εκ μέρους του κράτους που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής. Στο διορθωτικό σκέλος, θα πρέπει κατά την Επιτροπή να ισχύσει η απαίτηση άτοκης κατάθεσης, ίσης με 0,2% του ΑΕΠ. Αυτό θα πρέπει κατά την Επιτροπή να μετατρέπεται σε πρόστιμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κράτους.

4 Η νέα οδηγία όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν για το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών-μελών: Η οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλουν να τηρούν τα κράτη-μέλη (λογιστικά συστήματα, στατιστικές, πρακτικές προβλέψεων, δημοσιονομικοί κανόνες, δημοσιονομικές διαδικασίες και δημοσιονομικές σχέσεις με άλλες οντότητες, όπως οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές).

5 Ο νέος κανονισμός σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών:

Προτείνεται η θέσπιση της Διαδικασίας Υπερβολικής Ανισορροπίας (ΔΥΑ) η οποία αποτελεί ένα νέο στοιχείο του πλαισίου οικονομικής επιτήρησης της ΕΕ. Η ΔΥΑ έχει ασφαλώς κοινά σημεία με την υπάρχουσα Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος. Ενα κράτος-μέλος υπό το καθεστώς της ΔΥΑ πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που ελέγχεται από το Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τις προθεσμίες για τη λήψη των διορθωτικών μέτρων.

6 Ο κανονισμός σχετικά με τα μέτρα που επιβάλλονται για να διορθωθούν οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ: Οπως και στον δημοσιονομικό τομέα, αν ένα κράτος-μέλος που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ αποτύχει επανειλημμένως να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου για τη ΔΥΑ, σκοπός των οποίων είναι να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, θα υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο πρόστιμο ίσο με 0,1% του ΑΕΠ του.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία