Φοροδιαφυγή, όπως ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμη και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να κατηγορηθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις, δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ και δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν πουλούν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας και λαμβάνουν μετρητά άνω των 15.000 ευρώ. Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου απέστειλε σε όλες τις εφορίες εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3691/2008 «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, στην κατηγορία των εγκληματικών ενεργειών εντάσσονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων (άνω των τριών), όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο άνω των 120.000 ευρώ, όσοι είναι εκδότες ή λήπτες πλαστών ή εικονικών στοιχείων ανεξαρτήτως ποσού (ως πρόσφατα ίσχυε για ποσά άνω των 3.000 ευρώ), όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωσή ή υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το ποσόν του φόρου που απέφυγαν να πληρώσουν ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ, καθώς και όσοι ετησίως δεν καταβάλλουν ΦΠΑ ύψους άνω των 3.000 ευρώ. Παράλληλα οι εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν προϊόντα μεγάλης αξίας οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν λαμβάνουν μετρητά άνω των 15.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ενώ θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ως και 2 χρόνια στους υπόχρεους που δεν θα αναφέρουν στις Αρχές ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές και δραστηριότητες.

Για ξέπλυμα χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμη και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να κατηγορηθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις, δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ και δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν πουλούν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας και λαμβάνουν μετρητά άνω των 15.000 ευρώ. Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου απέστειλε σε όλες τις εφορίες εγκύκλιο με
την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3691/2008 «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, στην κατηγορία των εγκληματικών ενεργειών εντάσσονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων (άνω των τριών), όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη στο Δημόσιο άνω των 120.000 ευρώ, όσοι είναι εκδότες ή λήπτες πλαστών ή εικονικών στοιχείων ανεξαρτήτως ποσού (ως πρόσφατα ίσχυε για ποσά άνω των 3.000 ευρώ), όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωσή ή υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το ποσόν του φόρου που απέφυγαν να πληρώσουν ξεπερνάει τα 15.000
ευρώ, καθώς και όσοι ετησίως δεν καταβάλλουν ΦΠΑ ύψους άνω των 3.000

ευρώ. Παράλληλα οι εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν προϊόντα μεγάλης αξίας οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν λαμβάνουν μετρητά άνω των 15.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, ενώ θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ως και 2 χρόνια στους υπόχρεους που δεν θα αναφέρουν στις Αρχές ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές και δραστηριότητες.

Πράξεις ξεπλύματος
Γ ι πράξεις οι οποίες αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από τις εγκληματικές δραστηριότητες είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του.

β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες. γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.

δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. Τα βασικά αδικήματα
Ω ς εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσοτέρων από συγκεκριμένα «βασικά αδικήματα». Σε αυτά πέραν των κακουργημάτων προστέθηκαν και τα πλημμελήματα για τα οποία προβλέπεται ελάχιστη ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών όπως:

Παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσόν των 15.000 ευρώ, καθώς και για μη απόδοση στο Δημόσιο του φόρου πλοίων, εφόσον το ποσόν του φόρου που δεν αποδόθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και εν γένει παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσόν του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσόν του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε, επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα 3.000

ευρώ σε ετήσια βάση.

Εκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

Ωστόσο στα «βασικά αδικήματα» εντάσσονται πλέον, πέραν των παραπάνω, και όλες οι περιπτώσεις έκδοσης ή αποδοχής εικονικών τέτοιων στοιχείων καθώς και οι περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και νόθευσης φορολογικών στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, εφόσον τα σχετικά αδικήματα τελέστηκαν από τις 23 Απριλίου 2010 και μετά. Επίσης στα «βασικά αδικήματα» εντάσσονται και αυτά που αφορούν περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων- τιμολογίων ή μη ενημέρωσης των πρόσθετων βιβλίων.

Τα υπόχρεα πρόσωπα
Σ την εγκύκλιο ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα που οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά είναι τα εξής:

Τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.

Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτώνλογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.

Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες.

Οι επιχειρήσεις καζίνων και τα καζίνα επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Οι οίκοι δημοπρασίας. Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε 15.000

ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Οι εκπλειστηριαστές. Οι ενεχυροδανειστές. Οι συμβολαιογράφοι και οι ανεξάρτητοι δικηγόροι, στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα διάταξη.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα (trusts), εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία στ΄ και ιγ΄ του άρθρου αυτού, τα οποία παρέχουν σε τρίτα μέρη κατά επιχειρηματική δραστηριότητα οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη. Οι αρμόδιες Αρχές
Α ρμόδιες Αρχές όπου πρέπει να απευθύνονται οι παραπάνω φορείς και επαγγελματίες για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, το υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Οικονομίας κτλ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
Σίβυλλα
Helios Kiosk