ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Επι-στροφή στην ανάπτυξη με κίνητρα για επενδύσεις και «επιτάχυνση μεγάλων έργων»

«Στροφή στην ανάπτυξη» είναι η απόλυτη προτεραιότητα του νέου ενισχυμένου οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Παράλληλα με την ενεργοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση των πόρων του τέταρτου πακέτου των 23 δισ. ευρώ (ΕΣΠΑ), το οποίο ανέλαβε να «τρέξει» ο υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης με συνεργάτη του τον υφυπουργό κ. Ντ. Ρόβλια, «κλειδιά» για την έξοδο της οικονομίας θα αποτελέσουν η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η επιτάχυνση μεγάλων έργων που συνδέονται με ιδιωτικά κεφάλαια.

Επι-στροφή στην ανάπτυξη  με κίνητρα για επενδύσεις και  «επιτάχυνση μεγάλων έργων» | tovima.gr

«Στροφή στην ανάπτυξη» είναι η απόλυτη προτεραιότητα του νέου ενισχυμένου οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Παράλληλα με την ενεργοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση των πόρων του τέταρτου πακέτου των 23 δισ. ευρώ (ΕΣΠΑ), το οποίο ανέλαβε να «τρέξει» ο υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης με συνεργάτη του τον υφυπουργό κ. Ντ. Ρόβλια, «κλειδιά» για την έξοδο της οικονομίας θα αποτελέσουν η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η επιτάχυνση μεγάλων έργων που συνδέονται με ιδιωτικά κεφάλαια.

Προς τούτο ένα από τα βασικά εργαλεία- πέραν της απλούστευσης των διαδικασιών για νέες επενδύσεις- θα αποτελέσει το νομοσχέδιο για την «επιτάχυνση μεγάλων έργων» το οποίο προετοίμασε ο νέος υπουργός Επενδύσεων κ. Χ. Παμπούκης. Το νομοσχέδιο προβλέπει ειδικό ρόλο για τον φορέα Ιnvest in Greece, ο οποίος αναβαθμίζεται και περνάει στην εποπτεία του κ. Παμπούκη.

Επίσης έτσι ικανοποιείται το αίτημα των ξένων επιμελητηρίων στην Ελλάδα που διά του προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Ι. Γραμματίδη είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό τη δημιουργία ενός υπουργείου Επενδύσεων ώστε να παρακαμφθεί όλη η γραφειοκρατία.

Το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα, που μπορεί να είναι είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, είτε συμπράξεις, είτε μεικτής μορφής, θα αποτελέσει πιθανότατα την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Παμπούκη και προβλέπει τα εξής:

Αρθρο 1
Μεγάλα έργα
Η εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας (στο εξής: «μεγάλα έργα»), που αφορούν την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στη διαχείριση απορριμμάτων και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που εντάσσονται στον Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, συνιστά υπόθεση μείζονος εθνικής σημασίας που συμβάλλει στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και αποβλέπει ιδίως:

* Στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και δικτύων που εξυπηρετούν μέρος ή το σύνολο της χώρας.

* Στη στήριξη της οικονομίας της χώρας και του ρυθμού ανάπτυξής της. * Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο και ιδίως στον ευρύτερο μεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο.

Αρθρο 2
Κριτήρια υπαγωγής
Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη διαδικασία μεγάλων έργων θα πρέπει οι επενδύσεις να πληρούν διαζευκτικά ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

* Το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 200 εκατ. ευρώ.

* Το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 75 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 (διακόσιες) νέες θέσεις εργασίας.

* Συνολικό κόστος τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως να επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης.

* Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατόν να υπάγονται στη διαδικασία μεγάλων έργων επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία.

Αρθρο 3
Αρμοδιότητα υπαγωγής
Η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Εργων και Υποδομών που προβλέπεται στην από 12.2.2010 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την ένταξη των επενδύσεων στη διαδικασία μεγάλων έργων.

Εν όψει των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών και προκειμένου να διασφαλιστούν ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων πλευρών και η ταχεία πραγματοποίηση των σχετικών διαδικασιών προώθησης των μεγάλων έργων, συστήνεται ειδική τριμελής Διυπουργική Επιτροπή, με τη συμμετοχή του υπουργού Επικρατείας ως προέδρου και των υπουργών Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως μελών (στο εξής «Συντονιστική Επιτροπή»), η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των διαδικασιών μεγάλων έργων.

Αρθρο 4
Διαδικασία αιτήσεων ένταξης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα
Οι φάκελοι για την υπαγωγή επενδύσεων στη διαδικασία μεγάλων έργων υποβάλλονται στην Ιnvest in Greece. Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία μεγάλων έργων υποχρεούνται να υποβάλουν, με την αίτησή τους, πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει: * Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης.

* Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment).

* Ανέκκλητη εντολή προς την Ιnvest in Greece να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου επενδυτικού σχεδίου, τη λήψη των απαιτούμενων αδειών για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία μεγάλων έργων και την εκτέλεση του έργου.

Αρθρο 5
Υποχρεώσεις
1. Μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Εργων και Υποδομών για την ένταξητης επένδυσης στη διαδικασίαμεγάλων έργων, ο επενδυτής καταθέτει στην Ιnvest in Greece πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που είναι κατά τον νόμο απαραίτητα για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών. Η Ιnvest in Greece υποχρεούται να προωθήσει τον σχετικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών.

Αρθρο 6
Μεγάλα έργα και επενδύσεις φορέων του Δημοσίου
Το Δημόσιο, με δική του πρωτοβουλία, μπορεί να υπαγάγει ένα έργο το οποίο πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προκειμένου να υλοποιηθεί με γρήγορες διαδικασίες.

Αρθρο 7
Ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιοχών
Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των μεγάλων έργων, καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, καταρτίζονται και εγκρίνονται ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Τα ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων και, αν αυτά ελλείπουν, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου γενικού και των εγκεκριμένων ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.

Αρθρο 8
Εγκριση περιβαλλοντικών όρων
Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που χορηγείται με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού. Για τον σκοπό αυτόν ο φορέας πραγματοποίησης του έργου υποβάλλει σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1650/1986.

Αρθρο 9
Εκδοση αδειών
Οι αρμόδιες ή συναρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες και φορείς ελέγχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών για την εκτέλεση μεγάλων έργων σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτές του πλήρους φακέλου. Εφόσον απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ζητεί από την Ιnvest in Greece τη συμπλήρωση του φακέλου με συγκεκριμένα στοιχεία, από την υποβολή των οποίων εκκινεί εκ νέου η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.

Ολες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία μεγάλων έργων λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί με την παρέλευση τριών μηνών από τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν έχει υπάρξει η προβλεπόμενη από το προηγούμενο άρθρο ενημέρωση.

Αρθρο 10
Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του φορέα πραγματοποίησηςκαι γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του οικείου νόμου και μπορεί να αφορούν:

* Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου, τον συντελεστή δόμησης, τον συντελεστή κατ΄ όγκο εκμετάλλευσης, το ύψος, την κάλυψη. Αρθρο 11
Βοηθητικά και συνοδά έργα
Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ορίζονται τα βοηθητικά και συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των μεγάλων έργων. Ως βοηθητικά νοούνται τα έργα προσωρινού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα έργα κατά το στάδιο της κατασκευής τους, όπως ιδίως λατομεία, δανειοθάλαμοι, πρόχειρες εγκαταστάσεις γραφείων κτλ. Ως συνοδά έργα νοούνται έργα μόνιμου χαρακτήρα για την υποστήριξη του μεγάλου έργου, όπως ιδίως τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και με το βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας.

Αρθρο 12
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Για την κατασκευή, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα πραγματοποίησής τους του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών και διενεργείται μόνο μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και γίνεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού.

Αρθρο 13
Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Για την εκδίκαση των υποθέσεων που σχετίζονται με την ανάθεση μεγάλων έργων αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον πρόκειται για έργα που διέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ για έργα που δεν υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αρμόδιο είναι το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Αρθρο 14
Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών για την εξυπηρέτηση των μεγάλων έργων του παρόντος νόμου και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Η απαλλοτρίωση μπορεί να συντελείται και πριν από την προκήρυξη του χαρακτηρισμένου ως μεγάλου έργου.

Η απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου μπορεί να αφορά ευρύτερες ζώνες, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των έργων. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ού η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της. Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω υπουργών και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του Ν. 998/1974 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.

Αρθρο 15
Δικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης γίνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από οποιονδήποτε προβάλλει εμπράγματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα εντός 30 ημερών.

Αρθρο 16
Εκτίμηση απαλλοτριούμενων ακινήτων
Η εκτίμηση της αξίας τους γίνεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας κείνται τα απαλλοτριούμενα και πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το Δημόσιο ή τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον ανάδοχο του έργου.

Αρθρο 17
Κτηματολογικά στοιχεία
Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος, μπορούν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης με αίτησή τους στην Αρχή που θεώρησε τα κτηματολογικά στοιχεία ή άλλως σε κάθε περίπτωση στη Διεύθυνση Δημοσίων Εργων του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων να ζητήσουν τη διόρθωσή τους υποβάλλοντας τους σχετικούς τίτλους.

Αρθρο 18
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ΑΕ» (ΕΛΚΕ ΑΕ), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29) μετονομάζεται σε «Ιnvest in Greece ΑΕ» που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» και είναι αρμόδια:

* να δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων που υπάγονται στη διαδικασία μεγάλων έργων, * να ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο και τη μελέτη επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και να αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για την ένταξη στη διαδικασία, * να αποστέλλει τους φακέλους των επενδύσεων στη ΔΕΕ και να εισηγείται σχετικά με την ένταξή τους στη διαδικασία, * να λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (one stop shop) για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, * να γνωμοδοτεί για την ένταξη ή απένταξη μιας επένδυσης στην κατηγορία των μεγάλων έργων. Η Ιnvest in Greece μπορεί, έπειτα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Εργων και Υποδομών να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών ενός χαρακτηρισμένου μεγάλου έργου ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξή του σε στάδιο προχωρημένης ωριμότητας.

Ολες οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στην Ιnvest in Greece κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

Αρθρο 19
Σύμβουλοι
Με απόφαση της Ιnvest in Greece μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους, με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδύσεων ή και των επιχειρηματικών σχεδίων στον νόμο αυτόν. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών δύναται να γίνεται με ή χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε θέματα επενδύσεων. Οι σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ιnvest in Greece αν συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα συμφέροντά τους αναφορικά με το υπό κρίση επενδυτικό σχέδιο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία