Στην έξοδο 2.400 εργαζόμενοι στον ΟΣΕ μέσω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το σχέδιο για την εξυγίανση της πιο ζημιογόνου ΔΕΚΟ της χώρας, ενώ την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκαν οι απολύσεις στον ΟΣΕ που ζητούσε η τρόικα. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων προβλέπονται η μετάταξη και η συνταξιοδότηση 2.400 εργαζομένων, η αλλαγή των κανονισμών εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων και η δημιουργία φορέα υποδοχής του πλεονάζοντος προσωπικού. Ο σιδηρόδρομος …

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το σχέδιο για την εξυγίανση της πιο ζημιογόνου ΔΕΚΟ της χώρας, ενώ την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκαν οι απολύσεις στον ΟΣΕ που ζητούσε η τρόικα. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων προβλέπονται η μετάταξη και η συνταξιοδότηση 2.400 εργαζομένων, η αλλαγή των κανονισμών εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων και η δημιουργία φορέα υποδοχής του πλεονάζοντος προσωπικού.

Ο σιδηρόδρομος θα λειτουργεί με τις εταιρείες ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, δημιουργείται ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή που θα ελέγχει τη σιδηροδρομική αγορά, τα ελλείμματα του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς το Δημόσιο διαγράφονται, τα ελλείμματα προς τρίτους αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο αποκτά την κυριότητα της ακίνητης περιούσιας του ΟΣΕ, ενώ δίνεται σε ιδιώτες το 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το μάνατζμεντ.

Στον ελληνικό σιδηρόδρομο θα μείνουν περίπου 3.600 εργαζόμενοι από τους 6.000 που υπάρχουν σήμερα. Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβλέπεται να φύγουν ως πλεονάζον προσωπικό 744 άτομα από τους εξής τομείς: Σιδηροδρομικής Ελξης: 117 άτομα, Σιδηροδρομικής Κίνησης: 378, Οδικών Μέσων και Λεωφορείων: 27, Ανάπτυξης Οικονομικής Διαχείρισης, Διοίκησης και Υποστήριξης: 141, Ζύγισης και Φόρτωσης: 81.

Φορείς υποδοχής
Για τον ΟΣΕ μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του ΕΔΙΣΥ θα μεταταγούν ή θα συνταξιοδοτηθούν 1.600 εργαζόμενοι από τους τομείς: Συντήρησης Τροχαίου Υλικού: 380, Διαχείρισης Κυκλοφορίας: 330 και Ανάπτυξης, Οικονομικής Διαχείρισης, Διοίκησης και Υποστήριξης: 370.

Η διαδικασία μεταφοράς του πλεονάζοντος τακτικού προσωπικού θα γίνει σε φορείς υποδοχής που θα είναι δημόσια υπηρεσία ή οργανισμός ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από δημόσια αρχή. Οπως επισημαίνεται, η διοίκηση της κάθε εταιρείας θα συντάξει κατάλογο όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα με την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των εργαζομένων της που αποτελούν πλεονάζον προσωπικό. Αυτοί είναι ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες. Κάθε εργαζόμενος που θα επιλεγεί για μετάταξη οφείλει να προσδιορίσει εγγράφως τον νομό και τρεις θέσεις προτίμησής του. Στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι κάθε εταιρεία θα πραγματοποιήσει νέες συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους. Επίσης αναφέρεται ότι από τη δημοσίευση του νόμου δεν οφείλεται καμία αποζημίωση, αμοιβή, προσαύξηση και εν γένει ποσόν για εκτός έδρας εργασία. Εφαρμόζονται περικοπές επιδομάτων τα οποία δεν θα ξεπερνούν το 10% το μισθού.

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει δραματικά το κόστος μισθοδοσίας, που σήμερα ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προκύψει όφελος της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ κατ΄ έτος. Αυτό θα γίνει με περικοπή ως και 50% στις αποδοχές των εργαζομένων.

Στόχος είναι η μείωση κατά 58% του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας λειτουργίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κατά 50% του κόστους μισθοδοσίας του ΟΣΕ.

Καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου τα εξής: (α) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΟΣΕ (άρθρα 1-165), που κυρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2671/1998 (ΓΕΚΑΠ).

(β) Ο Κανονισμός Δευτερευουσών Απολαβών (άρθρο 15 Ν. 2671/1998 – ΚΔΑ).

(γ) Οι από 26.5.1995, 8.5.1996, 7.5.1997, 9.6.1999, 6.6.2000, 19.6.2002, 3.7.2002, 11.7.2003, 17.1.2005, 22.5.2006 και 20.7.2007, 12.3.2008 και 28.11.2008 επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναφερόμενη, αμέσως ή εμμέσως, σε σύμβαση ή διάταξη καταργούμενη με τον παρόντα νόμο.

(δ) Οι λέξεις « με διαλείμματα ή όχι » στην περ. β της 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού ΟΣΕ, που κυρώθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2671/1998 (ΚΩΕΑΠ).

(ε) Η 1 του άρθρου 5 του ΚΩΕΑΠ, η οποία αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Οι ώρες εργασίας του προσωπικού για τη διάρκεια εβδομάδας κανονικής εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της εργατικής νομοθεσίας ».

(στ) Η 3 του άρθρου 7 του ΚΩΕΑΠ. Εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσή του η διοίκηση κάθε εταιρείας επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα είναι ο εξορθολογισμός και η εκ νέου κατάρτιση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού και κάθε άλλου κανονισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής πρακτικής και εργασιακής συνήθειας εν ισχύ σε οιαδήποτε από τις εταιρείες, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οιοδήποτε από τα μέρη. Η συλλογική διαπραγμάτευση διαρκεί κατά μέγιστο δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Αν επιτευχθεί κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας, έχει καλώς. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως εξορθολογισμός, τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και εκ νέου κατάρτιση γίνονται με νόμο.

Ανεξάρτητη Αρχή
Σε 14 άρθρα του νομοσχεδίουκαθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η οποία θα απαρτίζεται από 50 άτομα προσωπικό με πρόεδρο και αντιπρόεδρο και 3 ακόμη τακτικά μέλη. Επίσης αναφέρονται η σύνθεση, ο τρόπος συνεδριάσεων, η υπηρεσιακή κατάσταση μελών. Η Ανεξάρτητη Αρχή μεταξύ άλλων θα εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, (όπως συμβαίνει και με τις τηλεπικοινωνίες), θα παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στη αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και των εμπορευματικών μεταφορών, θα εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστικές πράξεις.

Επίσης θα αποφασίζει επί των αναφορών καταγγελιών και προσφυγών αιτούντων, θα εξασφαλίζει τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής και θα εξετάζει καταγγελίες επιβατών.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και όλες τις ρυθμίσεις για το προσωπικό στην ηλεκτρονική σελίδα www.tovima.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk