Ολόκληρο το σχέδιο νόμου για τον ΟΣΕ

<b>Ολόκληρο το σχέδιο νόμου για τον ΟΣΕ</b> | tovima.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των οδηγιών της Ε.Ε. που επιτρέπουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών και η αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Άρθρο 2

Δομή

1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου έχουν ως εξής:

(α) η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΟΣΕ»)

(β) οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ οι οποίες ιδρύθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970:

(i) η εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» (εφεξής: «ΓΑΙΑΟΣΕ»)

(ii) η εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΕΡΓΟΣΕ»)

(iii) η εταιρία με την επωνυμία «Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΕΔΙΣΥ»)

(γ) η εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (εφεξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»), η οποία ιδρύθηκε από τον ΟΣΕ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970 και ήδη ανήκει στο Δημόσιο.

2. Με τη δημοσίευση του παρόντος κινούνται αμελλητί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιριών ΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζονται να ασκούνται από την προς απορρόφηση εταιρία.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες ΟΣΕ

1. Το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Αρμοδιότητες του ΟΣΕ

1. Ο ΟΣΕ είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 80).

2. Ως διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, ο ΟΣΕ ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, καθώς και συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.

3. Στις αρμοδιότητες του ΟΣΕ περιλαμβάνονται επίσης:

(α) οι υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού,

(β) η ίδρυση και λειτουργία (i) Σχολής ΟΣΕ στην οποία θα φοιτούν οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια από το Τμήμα Ασφαλείας Σιδηροδρόμων και (ii) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΟΣΕ για την εκπαίδευση υπαλλήλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας» (ΕΕ L 315/51 της 3.12.2007), καθώς και

(γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο ΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες, στις οποίες δύναται να εκχωρεί ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες.»

5. Στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που ιδρύει και λειτουργεί ο ΟΣΕ θα φοιτούν επίσης υπάλληλοι του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων αλλά και άτομα που θα χρησιμοποιηθούν από πάροχους υπηρεσιών (outsourcing) προς τον ΟΣΕ και Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στους οποίους θα ανατίθενται καθήκοντα που άπτονται θεμάτων ασφαλείας.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων θα καθοριστούν οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι εξετάσεις, η πιστοποίηση καθώς και η ένταξή τους στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής ή της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης.

6. Eντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού του ΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Διαχειριστής Υποδομής: ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής».

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξης:

«1. Ο ΟΣΕ διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μεριμνά για τη βελτίωση και επέκτασή της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289)».

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 καταργείται.

10. Η οργάνωση και λειτουργία του ΟΣΕ καλύπτει τους ακόλουθους, κατ’ ελάχιστο, τομείς λειτουργίας:

(α) Τομέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού, μελέτης και ανάπτυξης δικτύου, παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης, διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού, ανάλυσης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών, διαχείρισης προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σχεδιασμού, διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εσωτερικού ελέγχου.

(β) Τομέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), ελέγχου της κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων (υποδομής και επιδομής), καθώς και προγραμματισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου της συντήρησης του δικτύου και των εγκαταστάσεων είτε με αυτεπιστασία είτε με ανάθεση σε τρίτους.

(γ) Τομέας Λειτουργίας 3: Διαχείριση Κυκλοφορίας

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας της κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., κατανομής χωρητικότητας και διαχείρισης πρόσβασης, δήλωσης δικτύου, καθορισμού και είσπραξης τελών χρήσης υποδομής, σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και διαχείρισης της πραγματοποιούμενης κυκλοφορίας, καθώς και επιθεώρησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.

(δ) Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας του τροχαίου υλικού κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών συντήρησής του, προγραμματισμού, υλοποίησης και επιθεώρησης της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του τροχαίου υλικού, καθώς και ελέγχου της συντήρησης τροχαίου υλικού βάσει των προτύπων και προδιαγραφών.

8. Για την κάλυψη των αναγκών του ΟΣΕ στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου προσδιορίζεται ως αναγκαίο το ακόλουθο προσωπικό ανά Τομέα Λειτουργίας:

Τομέας Λειτουργίας

Αριθμός Προσωπικού

1. Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη

220

2. Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων

800

3. Διαχείριση Κυκλοφορίας

860

4. Συντήρηση Τροχαίου Υλικού

920

Σύνολο

2.800

?

?

Ο κατά τα άνω αριθμός προσωπικού δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ

1. Στις αρμοδιότητες της θυγατρικής εταιρίας του ΟΣΕ με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ) περιλαμβάνονται:

(α) η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση έργων σιδηροδρομικής υποδομής με των επ’ αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων,

(β) η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ σχετιζόμενων με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων του,

(γ) η διενέργεια με μέριμνά της απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του Δημοσίου για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής, Προς έλεγχο από νομικό σύμβουλο επί ακινήτων

(δ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και

(ε) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες με αντικείμενο τις δραστηριότητές της.

3. Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η ΕΡΓΟΣΕ εκτελεί τις εργασίες της με ανταγωνιστικό κόστος.

4. Eντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Ο ΟΣΕ δύναται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου του να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, πάσης φύσεως, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή των προγραμμάτων του, καθώς και να παραχωρεί και να μεταβιβάζει, χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΡΓΟΣΕ όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Ως «έργο» για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο αντικείμενο της ΕΡΓΟΣΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η ΕΡΓΟΣΕ υποκαθιστά τον ΟΣΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην ΕΡΓΟΣΕ υποχρεώσεις του ΟΣΕ από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ καθώς και μεταβίβασης έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς εξέταση τυχόν εφαρμογή στη σύμβαση του άρθρο 32 παρ. 1.

6. Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων δημοσίου συμφέροντος απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή πραγματοποιούνται με μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, εισηγείται αρμοδίως για την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και επιμελείται για την έγκαιρη έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρίσταται στις σχετικές δίκες και καταβάλλει την αποζημίωση στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Προς έλεγχο, ολόκληρη η παράγραφος, από νομικό σύμβουλο επί ακινήτων

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 39 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) καταργούνται.

8. Οι εταιρίες που έχουν συμβληθεί στην από 20-5-2009 σύμβαση ρύθμισης σχέσεων εταιρίες η οποία κυρώθηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών υπ’ αριθμ. Φ8/οικ. 33372/3011/16-6-2009 (Β΄ 1213) προβαίνουν αμελλητί στην λύση της, κατά το μέρος που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ

1. Στις αρμοδιότητες της θυγατρικής εταιρίας του ΟΣΕ με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΓΑΙΑΟΣΕ), περιλαμβάνονται:

(α) η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στον ΟΣΕ, στο Δημόσιο, στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή σε τρίτους,

(β) η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών,

(γ) ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,

(δ) η ανέγερση ή εκμετάλλευση εμπορικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων,

(ε) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,

(στ) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, σχετικών με την αξιοποίηση, εκτίμηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων,

(ζ) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτων,

(η) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,

(θ) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή και

(ι) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να συστήνει εταιρίες κάθε μορφής στις οποίες να εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης ή και εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους ή ΣΔΙΤ, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν.

3. Eντός προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6

Ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ

1. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, περιέρχεται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο, δια των αρμόδιων εκάστοτε υπηρεσιών, οργανισμών ή εταιρειών, μεριμνά για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελεί την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, αποκτώντας τα αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντάς τα για τον ανωτέρω σκοπό.

2. Από την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση κυριότητας εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα, τα οποία περιέρχονται κατά κυριότητα στην εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

3. Επίσης, από την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση κυριότητας εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα τα οποία περιέρχονται κατά κυριότητα στην εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

4. Η παράγραφος 1, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 2671/1998 καταργούνται. Το τελευταίο εδάφιο του ορισμού 16 του π.δ. 41/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή: η παραπάνω Σιδηροδρομική Υποδομή που αποτελεί μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας και καθώς και κάθε μελλοντική επέκταση αυτής.» Εντός 60 ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου συγκροτείται Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έργο της οποίας είναι ο προσδιορισμός των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Η Επιτροπή καταρτίζει τον σχετικό κατά λογο μέσα σε προθεσμία [..] ημερών από τη συγκρότησή της. Έως τον ανωτέρω προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος.

Ως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή νοούνται σύμφωνα με τον ορισμό 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005.

(i) τα στοιχεία που αποτελούν μέρος των κυρίων και υπηρεσιακών γραμμών της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής,

(ii) οι γραμμές που βρίσκονται στο εσωτερικό των σταθμών επισκευής υλικού, στις αποθήκες ή στα αμαξοστάσια οχημάτων κινήσεως και των ιδιωτικών ή παρακαμπτηρίων γραμμών,

(iii) γήπεδα που φιλοξενούν δραστηριότητες του Διαχειριστή Υποδομής,

(iv) χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένοι τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως, φυτά προστασίας των πρανών κλπ, κρηπιδώματα επιβατών και εμπορευμάτων, ερείσματα οδών και διαβάσεις πεζών, τοίχοι περιφράξεως, φράκτες εκ φυτών, φράκτες εκ πασσάλων λωρίδες πυρασφαλείας, συσκευές για τη θέρμανση των κλειδιών, φράκτες αντιχιονικής προστασίας,

(v) τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, αναχώματα, και λοιπές διαβάσεις, σήραγγες, κεκαλυμμένες τάφροι, και άλλες υπόγειες διαβάσεις, τοίχοι υποστηρίξεως και αντιστηρίξεως και έργα προστασίας από χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις κλπ., ισόπεδες διαβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας,

(vi) επιδομές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχαλίκου,

(vii) κλειδιά, περιστρεφόμενες πλατφόρμες και άμαξες μεταφορτώσεως (εξαιρέσει εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήματα κινήσεως),

(viii) διαβάσεις για ταξιδιώτες και εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των οδών ή διαδρόμων προσβάσεως,

(ix) εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών για γραμμές, σταθμούς και σταθμούς διαλογής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και διανομής της ηλεκτρικής ενεργείας για την υπηρεσία σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών, κτίρια για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, τροχοπέδες γραμμών·

(x) εγκαταστάσεις φωτισμού για την διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων,

(xi) συσκευές μετατροπής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας για την έλξη των αμαξοστοιχιών: υποσταθμοί, γραμμές παροχής ρεύματος από τους υποσταθμούς στις γραμμές επαφής, γραμμές επαφής και σχετικά υποστηρίγματα· τρίτη σιδηροτροχιά συμπεριλαμβανομένου και του υποβάθρου της,

(xii) κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδομής.

(xiii) ειδικότερα για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ως τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής θεωρούνται μόνο τα μέρη των σταθμών στα οποία λειτουργούν δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής όπως ενδεικτικά η τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση.

[να προστεθούν καθ υπόδειξη του ΟΣΕ όσα άλλα τυχόν πρέπει]

5. Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων της ΟΣΕ Α.Ε. που μεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.». Στην ανωτέρω αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες στα σχετιζόμενα με τη σιδηροδρομική υποδομή ακίνητα και τις λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, οι οποίες ανήκουν κατά την κείμενη νομοθεσία στον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, και οι οποίες παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του. Για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, αποκλειστικώς αρμόδια είναι η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τους λειτουργικούς περιορισμούς των σχεδιαζόμενων κατασκευών και τη λειτουργία για την οποία αυτές προορίζονται, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

6. Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρηματικό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3429/05. Η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή της ανήκει κατά κυριότητα, μεταβιβάζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή δικτύων υποδομής του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, είναι δυνατόν να παραχωρούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ που λαμβάνεται μετά από έγκριση του Διαχειριστή Υποδομής, στοιχεία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής έναντι άλλων ίσης αξίας ανταλλαγμάτων ή ωφελειών της ΓΑΙΑΟΣΕ, του Διαχειριστή Υποδομής ή εύλογης αποζημίωσης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια, η λειτουργία και η ασφάλεια της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων, κατασκευής και όλες οι εν γένει απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμό ή άλλο φορέα, που εξυπηρετούνται από αυτή την παραχώρηση. Το άρθρο 6 του ν. 2671/1998 καταργείται.

7. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης, χρησιδανείου ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, που αφορούν τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ, την ΕΔΙΣΥ ή την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται και ολοκληρώνεται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από τις ανωτέρω συμβάσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως στη ΓΑΙΑΟΣΕ χωρίς άλλες διατυπώσεις.

8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα που σχετίζονται με τα ακίνητα που διαχειρίζεται, με εξαίρεση τις σχετικές δίκες με τις διενεργούμενες από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ απαλλοτριώσεις για την επέκταση και βελτίωση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, στις οποίες νομιμοποιείται η τελευταία. Εκκρεμείς δίκες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στο όνομα της οποίας εκτελούνται σχετικές ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Η συζήτηση δικών, στις οποίες υπεισέρχεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δυνάμει του παρόντος, μπορεί να αναβάλλεται μία φορά ύστερα από αίτημα της ΟΣΕ Α.Ε. ή της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

9. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, να προβαίνει σε εκμισθώσεις ακινήτων διάρκειας μέχρι 99 ετών, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες στις οποίες να εισφέρει δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται.

10. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δύναται επίσης προς εκπλήρωση του σκοπού της να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την ανάδειξη και επίλυση των αναγκαίων για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων αυτών ζητημάτων κάθε φύσεως (πολεοδομικής, νομικής κλπ.), να πραγματοποιεί έρευνες αγοράς για τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση της διαχειριζόμενης εκ μέρους της ακίνητης περιουσίας, να εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την οποία της έχει ανατεθεί η διαχείριση, καθώς και να διεξάγει διαγωνισμούς και να προβαίνει σε συμφωνίες για ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων.

11. Οι μελέτες που αναθέτει η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και σχετίζονται με την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, ανατίθενται και συνάπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας.

12. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς επίσης της ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συντάσσοντας και ενημερώνοντας μητρώο ακίνητης περιουσίας (ακίνητα και τίτλοι κτήσης αυτών, χρήσεις γης, όροι δόμησης, κτλ.). Η εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει αμελλητί την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών έργων και παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου.

13. Μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν θεωρούνται εμπορικές και δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του π.δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων. Υφιστάμενες μισθώσεις κάθε είδους σε ακίνητα διαχειριζόμενα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τα οποία αποκτούν τρίτοι, εφόσον δεν λήγουν εξ άλλου λόγου ενωρίτερα, λήγουν αυτοδικαίως έξι (6) μήνες μετά τη μεταβίβασή τους στον νέο ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός καταβάλει στον μισθωτή τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα. Ως μεταβίβαση θεωρείται για τις ανάγκες της παραγράφου αυτής και η μεταβίβαση προς τρίτο του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρείας, στην οποία το ακίνητο έχει εισφερθεί κατά κυριότητα ή χρήση.

14. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που περιέρχονται στην αρμοδιότητα διαχείρισης και εν γένει αξιοποίησης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν συντελεσθεί, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να κηρυχθεί για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό απαλλοτρίωση πριν από την πάροδο δύο ετών από την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή τη μη σύννομη εκ νέου κήρυξη αυτής, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

15. α) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τους κατά κλάδον αρμόδιους ή συναρμόδιους Υπουργούς κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες, της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι εκ του νόμου είναι αρμόδιες για την προετοιμασία των προς έκδοση αδειών, οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα και επιτρέπει στον κατά κλάδο αρμόδιο Υπουργό να αναθέσει το ζήτημα σε άλλο ή άλλους υπαλλήλους.

β) Συνιστάται συλλογικό διοικητικό όργανο, με την επωνυμία «Διοικητική Επιτροπή Αξιοποίησης Ακινήτων ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» το οποίο αποτελείται από έναν ανώτερο υπάλληλο των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Οικονομικών, που ορίζονται με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Το όργανο αυτό εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων, έχει δε ως αρμοδιότητα να συντονίζει το έργο των αντίστοιχων Υπουργείων και υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσματική έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., καθώς και να γνωμοδοτεί επ’ αυτών εφόσον του ζητηθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς ή τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

γ) Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και τα επί μέρους πολεοδομικά χαρακτηριστικά και όρια των προς αξιοποίηση εντός σχεδίου πόλεως κειμένων ακινήτων που διαχειρίζεται τροποποιούνται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:

αα) Με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. εκπονείται μελέτη, με την οποία συνεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και λοιπές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων, λαμβανομένων υπόψη και των προοπτικών αξιοποίησης. Η μελέτη αυτή, συνοδευόμενη από σχέδιο των προτεινόμενων ρυθμίσεων επί των οποίων γνωμοδοτεί σε προθεσμία 5 ημερών η Διοικητική Επιτροπή Αξιοποίησης Ακινήτων ΓΑΙΑΟΣΕ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ και αποστέλλεται προς άμεση ανάρτηση (εντός 24 ωρών από την αποστολή της μελέτης και του σχεδίου) στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.

ββ) Οι εν λόγω ΟΤΑ καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των ΟΤΑ αυτών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι για την αξιοποίηση, μπορούν να υποβάλλουν απόψεις και ενστάσεις σε προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση. Εν συνεχεία, και αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω απόψεις και ενστάσεις, διατυπώνεται εντός 5 ημερών από τη Διοικητική Επιτροπή Αξιοποίησης Ακινήτων ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τελικό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση το οποίο εκπονείται σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπογραφόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Υπουργό Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων και τους τυχόν συναρμόδιους καθ’ ύλην Υπουργούς.

γγ) Επί του σχεδίου αυτού γνωμοδοτεί κατά προτεραιότητα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται επίσης, αφενός για την ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., αφετέρου δε για τη χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, με την εκπόνηση ειδικής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

δ) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, η με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων κατ’ αρθρο 42ε κ.ν. 2190/20 με αυτήν εταιρειών για πολεοδομική ή άλλη αξιοποίηση, αίρεται αυτοδικαίως 30 ημέρες μετά την αποστολή σχετικής όχλησης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προς τους φορείς που έχουν προβεί στη δέσμευση ή/και επωφελούνται από αυτή, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν εγγράφως προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την άμεση απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εν λόγω ακινήτων και επιπλέον διαθέτουν ήδη και έχουν δεσμεύσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να το επιτύχουν. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., οι εν λόγω φορείς δύνανται να προσφύγουν εντός 5 ημερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο αποφαίνεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών για την άρση ή τη διατήρηση της δέσμευσης.

ε) Για τα πάσης φύσεως κτίσματα επί ακινήτων πρώην ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου της ΟΣΕ Α.Ε., για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί εν όλω ή εν μέρει οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία οικοδομικές και συναφείς άδειες, εισάγεται ειδική διαδικασία νομιμοποίησης μέσω της έκδοσης των σχετικών αδειών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Εφόσον απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, ακολουθείται η διαδικασία της περιπτώσεως γ΄ της παρούσας παραγράφου. Η διαδικασία νομιμοποίησης περατώνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. χωρίς να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο χρηματικές ή άλλες κυρώσεις.

16. Προς τον σκοπό της βέλτιστης αξιοποίησης της περιερχόμενης στο Δημόσιο ιδιοκτησίας του ομίλου της ΟΣΕ Α.Ε. επί των ακινήτων του καταργούμενου ή ήδη καταργηθέντος σιδηροδρομικού δικτύου, δύναται να κινείται διαδικασία τακτοποίησης των ακινήτων αυτών με υποχρεωτικές συνενώσεις με όμορες ιδιοκτησίες είτε στο πλαίσιο αναδασμού, εφόσον εμπίπτουν σε αγροτικές εκτάσεις, είτε με προσκυρώσεις σε όμορες ιδιοκτησίες είτε με κάθε άλλο προβλεπόμενο τρόπο. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των ακινήτων αυτών καθορίζονται ύστερα από εισήγηση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

17. Για τα ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους, και τα οποία περιέρχονται κατά τα ανωτέρω στην κυριότητα του Δημοσίου και στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημοσίων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσία. Αρμόδια για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

18. Κάθε αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρύθμιση, καταργείται, θεωρουμένων των διατάξεων του παρόντος ειδικότερων.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ

1. Στις αρμοδιότητες της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), περιλαμβάνονται:

(α) η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών,

(β) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με συστήματα σταθερής τροχιάς,

(γ) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή,

(δ) η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισμού,

(ε) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών, ειδικών κατασκευών κλπ), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (π.χ. οχημάτων, μηχανημάτων, λογισμικού κλπ) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,

(στ) η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών,

(ζ) η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού,

(η) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,

(θ) η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της,

(ι) Οι αρμοδιότητες από στ΄ έως ι΄ περιέχονται ήδη στο καταστατικό της. Προς επιβεβαίωση η σκοπιμότητα επανάληψής τους στο νόμο. η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητές της,

(ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,

(ιβ) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και

(ιγ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες, στις οποίες δύναται να εκχωρεί ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες.

3. Eντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1971, δεν εφαρμόζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι πάσης φύσεως φορολογικές ή άλλου είδους απαλλαγές, ατέλειες και εν γένει προνόμια που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 15 και 17 του ν. 2229/1994 και του άρθρου ένατου παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του ν. 1955/1991.

Άρθρο 8

Μετοχική Σύνθεση ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων υπάγεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις διατάξεις του ν. 3049/2002 και καθορίζονται τα απαραίτητα κατά το νόμο θέματα για την αποκρατικοποίησή της, στις διαδικασίες της οποίας μπορεί να περιλαμβάνεται, ενδεικτικώς, η μεταβίβαση ποσοστού έως 49% των μετοχών της, η στρατηγική συνεργασία με τρίτους και η ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

Εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία προβλέπεται η μεταβίβαση συγκεκριμένου τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ προς το Δημόσιο και από το Δημόσιο προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Με τις εν λόγω απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς την απόκτηση τροχαίου υλικού από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ το οποίο ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Άρθρο 10

Διαχωρισμός Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής

1. Η Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005, διαχωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Κατηγορία 1: Ενεργό Δίκτυο: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο διενεργούνται σιδηροδρομικές μεταφορές.

(β) Κατηγορία 2: Δίκτυο υπό Κατασκευή: το σιδηροδρομικό δίκτυο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τη διασύνδεσή του με το Ενεργό Δίκτυο, το ολοκληρωμένο πλέον τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου κατατάσσεται στην Κατηγορία 1.

(γ) Κατηγορία 3: Ενεργό Δίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο αναστέλλεται η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών για διάρκεια όχι μεγαλύτερη του ενός έτους.

(δ) Κατηγορία 4: Καταργημένο Δίκτυο: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο ήδη δεν διενεργούνται σιδηροδρομικές μεταφορές.

2. Ανάλογα με τον διαχωρισμό του, στο κάθε επιμέρους τμήμα της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, ισχύουν τα ακόλουθα: Νομοτεχνικά μάλλον είναι ορθότερο να συγχωνευθούν οι παράγραφοι 1 και 2. Προς επιβεβαίωση από ΥΥΜΔ/PwC.

(α) Στο Ενεργό Δίκτυο διενεργούνται κανονικά σιδηροδρομικές μεταφορές και εκτελούνται από το Διαχειριστή Δικτύου όλες οι απαιτούμενες δράσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία των συρμών σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, κανόνες και νομοθεσία.

(β) Στο Δίκτυο υπό Κατασκευή εκτελούνται κανονικά όλα τα έργα κατασκευής ή βελτίωσης, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των έργων.

(γ) Στο Ενεργό Δίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας διενεργούνται οι απολύτως απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση που χαρακτηριστεί στο μέλλον ως Ενεργό Δίκτυο. Κατά τη χρονική διάρκεια που τμήμα χαρακτηρίζεται ως Δίκτυο σε Αναστολή λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα από το διαχειριστή υποδομής για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού προκειμένου να διαφυλαχθεί η αρτιότητα του σιδηροδρομικού συστήματος και να αποφεύγονται τυχόν καταπατήσεις των ακινήτων, έτσι ώστε να είναι ευχερής η τυχόν υπαγωγή του στην κατηγορία 1.

(δ) Στο Καταργημένο Δίκτυο παύει οριστικά η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών και το σχετικό τμήμα παύει εφεξής να αποτελεί μέρος της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Καταργημένο Δίκτυο μπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

?

3 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδομής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσδιορίζεται εντός ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ο διαχωρισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στις κατηγορίες της παραγράφου 2. Για την εισήγησή του ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη του πίνακα δρομολογίων που πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας τον οποίο του υποβάλλει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Ο διαχωρισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στις κατηγορίες της παραγράφου 2 αναθεωρείται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδομής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισήγησή του ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη του πίνακες δρομολογίων που πληρούν τα κριτήρια δρομολόγησης και βιωσιμότητας των παρόχων. Τους πίνακες δρομολογίων τους υποβάλλουν οι πάροχοι σιδηροδρομικών υπηρεσιών εντός ενός (1) μηνός από το σχετικό αίτημα του διαχειριστή υποδομής.

5. Η εξειδίκευση και ο ακριβής προσδιορισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής πραγματοποιείται στη Δήλωση Δικτύου την οποία συντάσσει και δημοσιεύει ο διαχειριστής υποδομής κατά τις διατάξεις του π.δ. 41/2005.

Άρθρο 11

Διεταιρικές σχέσεις

1. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΣΕ συνάπτει σύμβαση με την ΕΡΓΟΣΕ, Προς συσχετισμό με άρθρο 35 παρ. 6 και επιβεβαίωση εάν απαιτείται έγκριση του ΥΥΜΔ. με την οποία προσδιορίζονται, κατ’ ελάχιστο, οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, ο μηχανισμός παραλαβής τους, ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκτέλεσης των έργων και αποκλίσεων από προγραμματισμό υλοποίησης του έργου χρονικό και οικονομικό, ενδεχόμενες ρήτρες, αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΕΡΓΟΣΕ προς τον ΟΣΕ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια κόστους και ανταγωνιστικότητας.

2. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προσδιορίζονται τα ζητήματα σχετικά με την ανάθεση της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στη ΓΑΙΑΟΣΕ στα οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, οι διαδικασίες ανάθεσης της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας από το Δημόσιο στη ΓΑΙΑΟΣΕ, ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκμετάλλευσης των ακινήτων και πιθανών αποκλίσεων από προγραμματισμό χρονικό και οικονομικό, ενδεχόμενες ρήτρες και αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια ανταγωνιστικότητας.

3. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνάπτουν συμβάσεις, για την παροχή υπηρεσιών πέραν αυτών που προβλέπονται ως ελάχιστη πρόσβαση στη Δήλωση Δικτύου και ενδεικτικά αφορούν τη χρήση χώρων και εγκαταστάσεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών υγειονομικού και υγιεινής. Ενδεχόμενη ενσωμάτωση συμβάσεων στο νόμο, σε περίπτωση που είναι έτοιμες.

4. Κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέτει στον ΟΣΕ τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού από τη δημοσίευση του παρόντος, με βάση σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές χρέωσης:. Η σύμβαση αυτή θα έχει διετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Κατά το διάστημα αυτό η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διερευνήσει δυνατότητες της αγοράς ως προς τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού και αναλόγως θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου αυτού στον ΟΣΕ ή σε άλλη εταιρία.

5. Οι συμβάσεις των παραγράφων 1 και 3 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 συνάπτονται κατ’ εξαίρεση οποιωνδήποτε περιορισμών της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως, ενδεικτικώς, σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισής τους και τον προηγούμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 12

Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Είναι προτιμητέα προς το παρόν η αναφορά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντί σε σιδηροδρομική επιχείρηση γενικώς, διότι διαφορετικά θα πρέπει να ερευνηθεί τυχόν επίπτωση στο πλέγμα των σχετικών διατάξεων. καθορίζει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τους όρους μεταφοράς, με σκοπό την εύρυθμη και οικονομικά αποδοτικότερη λειτουργία της Σήμερα, η τιμολογιακή πολιτική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εγκρίνεται από το Δημόσιο. Ενόψει της ιδιωτικοποίησης της, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί το πλαίσιο διαμόρφωσης της εμπορικής της πολιτικής. και μπορεί να διακόπτει την παροχή ζημιογόνων υπηρεσιών κάθε είδους.

2. Σε περίπτωση που η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφασίσει τη διακοπή ζημιογόνου δρομολογίου επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς, μπορεί να συναφθεί σύμβαση Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) με το Υπουργείο Οικονομικών, ή με φορείς ΟΤΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 9 του ν. 2671/1998.

3. Οι συμβάσεις ΥΔΥ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007). Με απόφαση των Υπουργών Προς επιβεβαίωση η διαγραφή. Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία, το περιεχόμενο, οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι, ο τρόπος υπολογισμού της αντιστάθμισης και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για τη σύναψη συμβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές.

4. Από 31.12.2010 καταργούνται τα μειωμένα εισιτήρια, ατέλειες, απαλλαγές και κάθε είδους υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Προς έλεγχο το ισχύον καθεστώς για Προαστιακό. Σε περίπτωση που το Δημόσιο επιθυμεί να επιβάλει οποιουδήποτε είδους τιμολογιακή υποχρέωση προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση ΥΔΥ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις χρεών

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος διαγράφονται όλα τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής των χρεών της παρούσας παραγράφου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επισημαίνεται ότι η διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θέτει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης (που απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την ΕΕ). Η λογιστική τακτοποίηση στα βιβλία των δύο εταιριών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος τα χρέη του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου διαγράφονται ενώ τα χρέη του ΟΣΕ Προς εξέταση ο προσδιορισμός της φύσης των προς διαγραφή χρεών (π.χ. από δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα κλπ), με τυχόν εξαίρεση των λοιπών από άλλες αιτίες (π.χ. προμήθειες διαφόρων υλικών κλπ). έναντι κάθε άλλου προσώπου αναλαμβάνονται από το Δημόσιο Επισημαίνεται ότι η ανάληψη των χρεών από το Δημόσιο δεν μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα των δανειστών να στραφούν και κατά του ΟΣΕ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορισθεί η διαγραφή των χρεών της παρούσας παραγράφου από τις οικονομικές καταστάσεις [?] Προς εξέταση τυχόν άλλες λογιστικές εγγραφές του ΟΣΕ και να εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Προς περαιτέρω επεξεργασία ολόκληρο το άρθρο.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόμου

Η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ που προβλέπεται από το ν. 3429/2005 εγκρίνει τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια των εμπλεκόμενων εταιριών του παρόντος, παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης τους, παρέχει οδηγίες και κατευθύνει τις εμπλεκόμενες εταιρίες σε όλα τα σχετικά ζητήματα.

?

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 15

Ορισμοί

Στο παρόν κεφάλαιο (άρθρα 37 – 42) οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν την εξής έννοια:

Εταιρία:

ΟΣΕ Α.Ε. ή / και ΕΔΙΣΥ Α.Ε. ή / και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ή / και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ή / και ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Τακτικό Προσωπικό:

Όλοι οι εργαζόμενοι ή / και εργάτες ή / και υπάλληλοι ή / και μισθωτοί ή / και δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οιαδήποτε Εταιρία, τακτικώς ή εκτάκτως, πλήρως ή μερικώς, κατ’ αποκλειστικότητα ή όχι, δυνάμει σύμβασης ή σχέσης οιασδήποτε φύσης, μορφής και χαρακτηρισμού που έχουν καταρτίσει απευθείας με την εν λόγω Εταιρία.

Εργαζόμενος:

Μέλος τού Τακτικού Προσωπικού οιασδήποτε Εταιρίας.

Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό:

Ο αριθμός τών Εργαζομένων τής κάθε Εταιρίας που, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού της Συμβουλίου, είτε δεν είναι απολύτως αναγκαίος για την επιδίωξη των κατά τον παρόντα νόμο σκοπών και αντικειμένων της και για τη λειτουργία και διαχείριση του κατά τον παρόντα νόμο ενεργού δικτύου, είτε δεν κατέχει οργανική θέση κατά το εκάστοτε ισχύον οργανόγραμμά της, και, ως εκ τούτου, πρέπει να μεταφερθεί σε Φορέα Υποδοχής κατά τη διαδικασία τών άρθρων 38 ή / και 39.

Κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και αποκλειστικά για την πρώτη εφαρμογή τής διαδικασίας μεταφοράς, ο αριθμός αυτός είναι:

Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.: 738 Εργαζόμενο συνολικά, δυνάμενοι να διακριθούν ανά τομέα λειτουργίας ως εξής:

Μηχανοδηγοί: 103.

Συνοδοί: 402.

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.: 22.

Λοιπό προσωπικό: 211.

Για την ΟΣΕ Α.Ε. / ΕΔΙΣΥ Α.Ε.: 1.601 Εργαζόμενοι συνολικά, δυνάμενοι να διακριθούν ανά τομέα λειτουργίας ως εξής:

Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων:

527.

Συντήρηση Τροχαίου Υλικού: 378.

Διαχείριση Κυκλοφορίας: 327.

Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση και διοίκηση και υποστήριξη: 369.

Τακτικές μηνιαίες αποδοχές:

Ο βασικός μισθός τού μισθολογικού κλιμακίου τού μισθολογικού κλάδου και τα από το μισθολογικό σύστημα χορηγούμενα επιδόματα, ρητώς εξαιρουμένων των κάθε είδους δευτερευουσών απολαβών και παροχών σε είδος.

Φορέας Υποδοχής:

Κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμός, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. εποπτευόμενο από Δημόσια Αρχή, αυτοτελής ή Ανεξάρτητη Αρχή, Δήμος ή Περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

μεταφορά:

Η αποχώρηση Εργαζομένου από Εταιρία και η πρόσληψή του από Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία τού άρθρου 38 ή / και 39.

?

?

Άρθρο 16

Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού

1.

Το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας μεταφέρεται σε Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία τού παρόντος άρθρου. Αν για μια Εταιρία στο άρθρο 37 δεν αναφέρεται συγκεκριμένος συνολικός αριθμός Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού, αυτή εξαιρείται αποκλειστικά από την πρώτη εφαρμογή τής διαδικασίας μεταφοράς.

2.

Εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό και ειδικότητα, όπου τις αναφέρει, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο τον προωθεί στη Διοίκηση κάθε Εταιρίας.

3.

Εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Διοίκηση της κάθε Εταιρίας συντάσσει κατάλογο, όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα και την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τών συγκεκριμένων Εργαζομένων της που αποτελούν το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μία ή περισσότερες από τις Εταιρίες, μέχρι τη συμπλήρωση των αριθμών τού άρθρου 37. Αν σ’ αυτούς συγκαταλέγονται Εργαζόμενοι ή κλάδος Εργαζομένων ή ειδικότητα Εργαζομένων, η μεταφορά τών οποίων θα απειλούσε, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στην Εταιρία ή σε απλή εκμετάλλευση ή επιχείρηση ή γραφείο ή τμήμα ή γεωγραφική της περιφέρεια ή κλάδο ή ειδικότητά της, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απορρίψει τις εν λόγω αιτήσεις ή να εξαιρέσει συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο κατάλογος συμπληρώνεται με τους επόμενους Εργαζομένους, πάντοτε κατά το κριτήριο της μεγαλύτερης προϋπηρεσίας, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών τού άρθρου 37, χωρίς περιορισμό αριθμού ανά τομέα λειτουργίας.

4.

Οι κατάλογοι των παρ. 2 και 3 ανακοινώνονται στο Τακτικό Προσωπικό από τη Διοίκηση κάθε Εταιρίας. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση αυτή κάθε Εργαζόμενος, που αναφέρεται στον κατάλογο της παρ. 3, οφείλει να προσδιορίσει εγγράφως το νομό και τρεις θέσεις προτίμησής του, ειδάλλως νομός προτίμησης θεωρείται αυτός όπου ο Εργαζόμενος έχει την εργασιακή έδρα του κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και θέση προτίμησης κάθε θέση εργασίας εντός τού νομού προτίμησης.

5.

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας τής προθεσμίας τής παρ. 4, η Διοίκηση κάθε Εταιρίας συντάσσει, ανά νομό προτίμησης, κατάσταση των κατά την παρ. 3 Εργαζομένων προς μεταφορά, όπου αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, τα τυπικά προσόντα, η εκπαιδευτική βαθμίδα, η ειδικότητα και οι θέσεις προτίμησης των ανωτέρω, και την αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6.

Η μεταφορά κάθε Εργαζομένου που αναφέρεται στην κατάσταση της παρ. 5 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:

(α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε Φορέα Υποδοχής,

(β) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,

(γ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οιαδήποτε κενή οργανική θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,

(δ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης, προς κάλυψη δηλωθείσας από το Φορέα Υποδοχής υπερεσιακής ανάγκης κατά την παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

7.

Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν την ίδια θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):

(α) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 2643/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.

(β) Αυτοί τών οποίων ο / η σύζυγός τους συνυπηρετεί στον ίδιο νομό.

(γ) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά αριθμό τέκνων).

(δ) Οι έγγαμοι γονείς (ανά αριθμό τέκνων).

(ε) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

(στ) Οι έχοντες την μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

(ζ) Οι έχοντες τον υψηλότερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς κτλ) στον τίτλο σπουδών τής εκπαιδευτικής τους βαθμίδας.

8.

Ο μεταφερόμενος:

συνδέεται με το Φορέα Υποδοχής με σχέση ή σύμβαση φύσης, μορφής, χαρακτηρισμού και διάρκειας όμοιας με αυτή που τον συνέδεε με την Εταιρία από την οποία μεταφέρθηκε,

κατατάσσεται στο Φορέα Υποδοχής σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογο με τα τυπικά του προσόντα και την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του σε οιαδήποτε από τις Εταιρίες. Η προϋπηρεσία αυτή αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Τυχόν πλεονάζων χρόνος αποτελεί χρόνο διανυθέντα στο βαθμό κατάταξης,

διατηρεί τυχόν επιπλέον Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζεται κάθε αύξηση, μισθολογικό κλιμάκιο, επίδομα και εν γένει ποσό που τυχόν χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά από τη μεταφορά, ανεξαρτήτως λόγου ή / και αιτίας, μέχρι την ολοσχερή εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς, και

υπάγεται για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα Υποδοχής.

9.

Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μεταφορά είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

10.

Η μη μεταφορά Εργαζομένου συνιστά και από μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε αλλαγής σύμφωνης με το παρόν κεφάλαιο (άρθρα 37 – 42). Η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτή τεκμαίρεται αμάχητα.

?

Άρθρο 17

Οργανόγραμμα και Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

1.

Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις της, καταρτίζει Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Αυτά τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και κατισχύουν κάθε άλλου. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καθορίζει και τους κλάδους και ειδικότητες όπου κατανέμεται το Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας.

2.

Αν καταργηθεί οργανική θέση μέλους Εργαζομένου εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσής του σε κενή οργανική θέση της ίδιας Εταιρίας. Αν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου της, αυτό δεν ενδείκνυται, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς του σε κενή οργανική θέση άλλης Εταιρίας. Αν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου τής άλλης Εταιρίας, αυτό δεν ενδείκνυται, ακολουθείται η διαδικασία μεταφοράς σε Φορέα Υποδοχής τών παρ. 3 – 10 του προηγούμενου άρθρου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή. Η διαδικασία μεταφοράς αυτής εφαρμόζεται σε όλες τις Εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών για τις οποίες δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι αριθμοί στο άρθρο 37.

3.

Τυχόν κενές οργανικές θέσεις, που δεν πληρώθηκαν από Τακτικό Προσωπικό της ίδιας ή άλλης Εταιρίας, συμπληρώνονται με προσωπικό, που θα συνδέεται με την αντίστοιχη Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιόμορφης έμμισθης εντολής. Το προσωπικό αυτό επιλέγεται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες τών άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Α.Σ.Ε.Π.

4.

Εφόσον η διοίκηση (management) Εταιρίας δεν θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της μπορούν να τροποποιούνται με εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 διαδικασία μεταφοράς και πρόσληψης προσωπικού θα μπορεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, να εφαρμοστεί μετά από κάθε θέση σε ισχύ ή τροποποίηση Οργανογράμματος ή / και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας κάθε Εταιρίας, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού εφαρμογών.

5.

Εφόσον η διοίκηση (management) Εταιρίας ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της μπορούν να τροποποιούνται με απλή απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 διαδικασία μεταφοράς και πρόσληψης προσωπικού δεν θα εφαρμόζεται.

?

Άρθρο 18

Ειδική,

κατ’ εξαίρεση διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης

1.

Καταργούνται:

(α) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Ο.Σ.Ε. (άρθρα 1 – 165), που κυρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2671/1998 (ΓΕΚΑΠ).

(β) Ο Κανονισμός Δευτερευουσών Απολαβών (άρθρο 15 ν. 2671/1998 -ΚΔΑ).

(γ) Οι από 26.5.1995, 8.5.1996, 7.5.1997, 9.6.1999, 6.6.2000, 19.6.2002, 3.7.2002, 11.7.2003, 17.1.2005, 22.5.2006 και 20.7.2007, 12.3.2008 και 28.11.2008 επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναφερόμενη, αμέσως ή εμμέσως, σε σύμβαση ή διάταξη καταργούμενη με τον παρόντα νόμο.

(δ) Οι λέξεις «με διαλείμματα ή όχι». στην περ. β της § 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού Ο.Σ.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2671/1998 (ΚΩΕΑΠ).

(ε) Η § 1 του άρθρου 5 του ΚΩΕΑΠ, η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι ώρες εργασίας του προσωπικού για τη διάρκεια εβδομάδας κανονικής εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της εργατικής νομοθεσίας».

(στ) Η § 3 του άρθρου 7 του ΚΩΕΑΠ.

(ζ) Το άρθρο 9 του ΚΩΕΑΠ, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Μέγιστη ημερήσια Εργασία

Η μέγιστη ημερήσια εργασία του προσωπικού είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

».

(η) Το άρθρο 12 του ΚΩΕΑΠ, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Ημερήσια Εργασία

Στο χρόνο της ημερήσιας εργασίας του προσωπικού περιλαμβάνεται:

α.

Ο χρόνος τής, με οποιονδήποτε τρόπο, προγραμματισμένης εργασίας που εκτέλεσε το προσωπικό

β.

Ο χρόνος κατά τον οποίο το προσωπικό βρίσκεται σε επιφυλακή».

(θ) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ΚΩΕΑΠ, οι οποίες αντικαθίστανται από παρ. 1 ως εξής, των λοιπών παραγράφων αναλόγως αναριθμούμενων: 1. Η διάρκεια της ανάπαυσης είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες από του μεσονυκτίου της τελευταίας ημέρας της εργασίας.»

(ι) Το άρθρο 15 του ΚΩΕΑΠ.

2.

Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Διοίκηση κάθε Εταιρίας επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί αυτοδικαίως και καταγγελία του ΓΕΚΑΠ, του ΚΔΑ, του ΚΩΕΑΠ εντός τών ορίων τής παρ. 1, και γενικότερα κάθε κανονισμού, οργανισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης και συλλογικής συμφωνίας εν ισχύ στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένης και της από 3.8.1993 επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Νέο Μισθολόγιο) στο βαθμό που αναφέρεται σε κλάδους και ειδικότητες που θα καταργηθούν, τροποποιηθούν ή ενοποιηθούν, και των αναφερόμενων στην παρ. 1 επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

3.

Όλες οι διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 θα εξακολουθήσουν μεταβατικώς να ισχύουν και να εφαρμόζονται μέχρι την κατάρτιση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση του νόμου τής παρ. 6, οπότε θα έχουν καταργηθεί οριστικά.

4.

Αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα είναι ο εξορθολογισμός και η εκ νέου κατάρτιση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού και κάθε άλλου κανονισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής πρακτικής και εργασιακής συνήθειας εν ισχύ σε οιαδήποτε από τις Εταιρίες, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οιοδήποτε από τα μέρη.

5.

Η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση και η Διοίκηση της κάθε Εταιρίας θα διαπραγματευτούν ξεχωριστά ανά εταιρία και οφείλουν να συναντηθούν για πρώτη φορά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης της παρ. 2. Η συλλογική διαπραγμάτευση διαρκεί κατά μέγιστο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παρ. 2.

6.

Αν επιτευχθεί κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τής παρ. 5, αυτή αντικαθιστά όλες τις διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως εξορθολογισμός, τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και εκ νέου κατάρτιση γίνονται με νόμο.

7.

Μέχρι το πέρας τής διαδικασίας τού παρόντος άρθρου απαγορεύεται κάθε μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τού Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία τού παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, μετά από την ολοκλήρωσή της, στις Εταιρίες θα εφαρμόζεται το κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης ή / και διαιτησίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.

8.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου, η ατομική σύμβαση και γενικά η εργασιακή σχέση τού κάθε εργαζομένου με την Εταιρία – εργοδότη του θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, τον ΚΩΕΑΠ (πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά τις παρ. 1 και 2), την από 3.8.1993 επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (πλην των όρων της που αναφέρονται σε κλάδους, ειδικότητες κτλ, καθώς και όσων τυχόν τροποποιηθούν με την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο τής παρ. 6), τη συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο τής παρ. 6, τις τυχόν μελλοντικές, μετά από την υπογραφή τής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση του νόμου τής παρ. 6, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της κάθε Εταιρίας και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, και τις ατομικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε Εργαζομένου και της Εταιρίας, όπως τυχόν τροποποιούνται κατά το αμέσως επόμενο άρθρο.

9.

Η συλλογική σύμβαση εργασίας ή ο νόμος τής παρ. 6 θα αντικαταστήσει και θα κατισχύσει κάθε μέχρι την ημερομηνία τής κατάρτισής της ή της δημοσίευσής του ισχύσασας ή ισχύουσας στην Εταιρία, αντίθετης, υπό οιανδήποτε νομική μορφή -συλλογικού χαρακτήρα ή ενσωματωμένης σε ατομική σύμβαση εργασίας- συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, πρωτόκολλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών κτλ, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλη, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας ή / και πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος τής συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία τών μερών, είτε από ενσωμάτωση σ’ αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τών ρυθμίσεων των παραπάνω συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οιαδήποτε συλλογική ρύθμιση, είτε κατά άλλο τρόπο.

?

Άρθρο 19

Λοιπά θέματα

1.

Σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης των συμφωνιών κάποιας ατομικής σύμβασης από το μισθολογικό κλιμάκιο ή το μισθολογικό κλάδο ή εν γένει το μισθολογικό σύστημα του Εργαζομένου και της εργοδότριάς του Εταιρίας, ιδίως αναφορικά προς τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές, κατά την ημερομηνία υπογραφής τής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή δημοσίευσης του νόμου τής παρ. 6 του προηγουμένου άρθρου η ατομική σύμβαση αυτή τροποποιείται αυτοδικαίως κατά τρόπο ώστε να συνάδει απολύτως προς το ως άνω μισθολογικό κλιμάκιο και κλάδο και σύστημα, ιδίως των προβλεπόμενων από την ατομική αυτή σύμβαση αποδοχών μειούμενων στο πλαίσιο των προβλέψεων του γενικού μισθολογικού συστήματος της κάθε Εταιρίας.

2.

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κάθε συμβατική, νόμιμη ή άλλη αποζημίωση που καταβάλλεται από Εταιρία λόγω καταγγελίας υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης:

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των ν. 2112/1920 και 3198/55 για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

ιδιόμορφης έμμισθης εντολής, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του ν.δ. 3026/1954.

3.

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν οφείλεται η παραμικρή αποζημίωση, αμοιβή, προσαύξηση και εν γένει ποσό για εκτός έδρας εργασία. Σε περίπτωση εκτός έδρας διανυκτέρευσης εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Ως εκτός έδρας διανυκτέρευση νοείται αποκλειστικά η παραμονή εκτός έδρας για το μεγαλύτερο διάστημα της νύκτας (22: 00΄ – 06: 00΄), χωρίς να παρέχεται εργασία κατά το χρόνο αυτό.

4.

Η εφαρμογή τών διατάξεων του παρόντος άρθρου και γενικώς κεφαλαίου (άρθρα 37 – 42) δεν μπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρμογή τού άρθρου 7 του ν. 2112/1920.

?

Άρθρο 20

Κατεπείγον γενικότερο δημόσιο συμφέρον και ρύθμιση γενικών όρων εργασίας

1.

Οι διατάξεις τού παρόντος κεφαλαίου (άρθρα 37 – 42) ρυθμίζουν γενικούς όρους εργασίας και τίθενται σε ισχύ, ισχύουν και ακολουθούνται για λόγους κατεπείγοντος γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, που συνδέεται ιδίως με το πρόγραμμα εξυγίανσης και την ανάπτυξη της κάθε Εταιρίας, την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δημόσιων οικονομικών εν γένει, και κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συμφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόμου, ή κανονισμού έχοντος ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη, ή συμβατικού, ή οργανισμού ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης μορφής και είδους, πηγής δικαίου.

2.

Κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις τού κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου θεωρούμενων ως ειδικότερων.

?

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Άρθρο 21

Σύσταση

1. Συνιστάται διοικητική αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)» και έδρα την Αθήνα.

2. Η Ρ.Α.Σ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα και απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. γνωστοποιούνται με μέριμνά της στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Έκθεση πεπραγμένων της Ρ.Α.Σ. υποβάλλεται κατ` έτος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Σ. ενεργεί ανεξάρτητα από τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών Προς εξέταση η εναλλακτική χρήση του όρου «Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων» (βάσει άρθρου 15 π.δ. 160/2007)., την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα συμφέροντα των οποίων συγκρούονται με την αποστολή και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Ρ.Α.Σ..

Άρθρο 22

Συγκρότηση

1. Η Ρ.Α.Σ. συγκροτείται από οκτώ (8) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και τρία (3) ακόμη τακτικά μέλη, καθώς και τρία (3) αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό, ή νομικό τομέα και απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.

2. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. δύο από τα τακτικά μέλη της. Ο διορισμός όλων των μελών της Ρ.Α.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όλα τα μέλη της Ρ.Α.Σ. απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

4. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

6. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο της. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου προσδιορίζονται από τη Ρ.Α.Σ.

Άρθρο 23

Ασυμβίβαστα -Υποχρεώσεις των μελών της Ρ.Α.Σ.

1. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και νομικά πρόσωπα, στο Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών Προς εξέταση η εναλλακτική χρήση του όρου «Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων» (βάσει άρθρου 15 π.δ. 160/2007).

, στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους, όσο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της.

Αν τα μέλη της Ρ.Α.Σ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές στον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους.

2. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόντα νόμο, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Ρ.Α.Σ. και ο Πρόεδρος για τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της.

3. Το πειθαρχικό συμβούλιο της Ρ.Α.Σ. αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το δίκαιο. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Σ.. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τριετή θητεία. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ρ.Α.Σ. και την πειθαρχική διαδικασία ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρ.Α.Σ.

4. Η παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται αυτοδίκαια έκπτωση του προσώπου από τη θέση που κατέχει στη Ρ.Α.Σ.. Για τη διαπίστωση της έκπτωσης κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Στις υποχρεώσεις και περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται και οι σύζυγοι των εκεί αναφερομένων προσώπων καθώς και οι συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποχρεούνται στην τήρηση της υποχρέωσης της εχεμύθειας για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Ρ.Α.Σ.

Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποβάλλουν κατ’ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την, προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Άρθρο 24

Έλλειψη – Έκπτωση –Αναστολή Μελών

1. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 2690/99 (ΦΕΚ 54 Α΄), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε.

2. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται νέο μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η θητεία του νέου μέλους διαρκεί κατά το χρόνο αναστολής.

Άρθρο 25

Υπηρεσιακή κατάσταση Μελών

1. Οι αποδοχές των μελών της Ρ.Α.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Ρ.Α.Σ.

2. Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, πλην εκείνων της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, επανέρχεται αυτοδικαίως, μετά τη λήξη της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ, χορηγείται άδεια, κατά τη διάρκεια της θητείας στη Ρ.Α.Σ., κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. α΄ του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α΄).

3. Η θητεία του Προέδρου ή Αντιπροέδρου στη Ρ.Α.Σ. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα.

4. Μέλος της Ρ.Α.Σ., υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, με αίτησή του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλους της Ρ.Α.Σ. ανακαλείται αυτοδίκαια.

Άρθρο 26

Σύνθεση – Συνεδριάσεις –Λειτουργία – Αποφάσεις της Ρ.Α.Σ.

1. Η Ρ.Α.Σ. συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής. Η Ρ.Α.Σ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού ο Αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ρ.Α.Σ. καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού ο Αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστον μέλη. Τα τακτικά μέλη της Ρ.Α.Σ. δεν μπορύν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από 3, κατά σειρά, συνεδριάσεις. Η Ρ.Α.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοιδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από τον Πρόεδρο, στα μέλη της Ρ.Α.Σ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. Πρόσκληση των μελών της Ρ.Α.Σ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της.

Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος της Ρ.Α.Σ. έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή όταν το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο της Ρ.Α.Σ.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ρ.Α.Σ. καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας,.

4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος της Ρ.Α.Σ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ` αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, η Ρ.Α.Σ. συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

5. Η νομιμότητα της σύνθεσης της Ρ.Α.Σ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

6. Μέλη της Ρ.Α.Σ. τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.

7. Η σύγκληση της Ρ.Α.Σ. προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη της το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και προς συζήτηση θέμα.

8. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Σ. ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της Ρ.Α.Σ. Χρέη εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος, που το ορίζει αυτός.

9. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

10. Οι συνεδριάσεις της Ρ.Α.Σ. είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών, δεν επιτρέπεται. Η Ρ.Α.Σ., όμως, μπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.

11. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της Ρ.Α.Σ.

12. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.

13. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ` αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

14. Η ψηφοφορία είναι φανερή.

15. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε ημερών από της καταχώρισης αυτής, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα ή την ασφάλεια της χώρας, και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Ρ.Α.Σ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις η τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ρ.Α.Σ. δεν θίγει το δικαίωμά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται με συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. αποτελούν διοικητικές πράξεις που προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίησή τους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

16. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Σ. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

17. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα τούτων.

18. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρ.Α.Σ. προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

19. Το πρακτικό συντάσσεται από το μέλος που επιφορτίζεται με το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων, που διεκπεραιώθηκαν από την Ρ.Α.Σ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, εκτός και εάν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

20. Η υπογραφή του Προέδρου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός, του του Αντιπροέδρου, αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης της Ρ.Α.Σ.

21. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ρ.Α.Σ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της ή υπάλληλό της συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Ομοίως μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται παράλληλα και από την ολομέλεια της Ρ.Α.Σ.

22. Η Ρ.Α.Σ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ρ.Α.Σ. ορίζει με απόφασή της το μέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

23. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 27

Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.

Η Ρ.Α.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις. Διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για τα θέματα αρμοδιότητας της.

Εάν το κρίνει αναγκαίο, η Ρ.Α.Σ. ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της.

2. Αποφασίζει επί αναφορών, καταγγελιών και προσφυγών αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005), που, ενδεχομένως, έχουν υποστεί άδικη ή διακριτική μεταχείριση ή έχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαιτέρως εναντίον αποφάσεων του Διαχειριστή υποδομής, ιδίως, σχετικά με:

α) τη Δήλωση Δικτύου,

β) τα κριτήρια που αυτή περιέχει,

γ) τη διαδικασία κατανομής και τα αποτελέσματά της,

δ) το καθεστώς χρέωσης,

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών υποδομής που απαιτούνται ή μπορεί να απαιτούνται να καταβληθούν,

στ) στις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 41/2005,

ζ) τις συμφωνίες-πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.

3. Εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από το Διαχειριστή υποδομής συμφωνούν με το κεφάλαιο VI του π.δ. 41/2005 και δεν εισάγουν διακρίσεις.

4. Επιβλέπει, υποχρεωτικά, τη διαπραγμάτευση μεταξύ των αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005) και του Διαχειριστή Υποδομής σχετικά με το επίπεδο των τελών χρήσεως της υποδομής.

5. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες από το Διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται, οι οποίες πρέπει να παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

6. Αποφασίζει επί των προσφυγών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της, εντός προθεσμίας το πολύ δύο μηνών από την περιέλευση σ’ αυτήν όλων των πληροφοριών, και λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθώνεται η κατάσταση.

7. Μπορεί να αποφασίζει και αυτεπαγγέλτως για τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές δυσμενείς εξελίξεις στη σιδηροδρομική αγορά. Κάθε απόφασή της είναι δεσμευτική για τους αποδέκτες της και υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.

8. Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2005.

9. Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της.

10. Συντάσσει και υποβάλλει εισηγήσεις προς συναρμόδια υπουργεία για θέματα αρμοδιότητας της.

11. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών.

12. Εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (EK) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων, υπεύθυνους σταθμών, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.

13. Ασκεί τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 149/2009 (Α΄ 192).

14. Εγκρίνει τις συμφωνίες–πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.

15. Εξετάζει τις προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (ΕΕ L191/1 της 18.7.2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

16. Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών της Κοινότητας, όσον αφορά το έργο του καθώς και τις αρχές και πρακτικές που εφαρμόζει στη λήψη των αποφάσεών του, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των αρχών που διέπουν τη λήψη των αποφάσεων των Ρυθμιστικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

17. Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 28

Πόροι-Οικονομική Διαχείριση

1. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τον προϋπολογισμό κοινοποιεί στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ., ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ..Ε.).

2. Η Ρ.Α.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό.

3. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από (2) ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία αυτά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους υποβάλλονται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α. Σ υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 29

Προσωπικό της Ρ.Α.Σ.

1. Για τη στελέχωση της Ρ.Α.Σ. συνιστώνται συνολικά έως 30 θέσεις προσωπικού, από τις οποίες έως 14 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, έως 14 είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α) όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.

Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγματοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη σχετική με το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Σ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, στην Ρ.Α.Σ. υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ρ.Α.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, φορέας ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από αυτό, ο Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής, η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών Προς εξέταση η εναλλακτική χρήση του όρου «Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων» (βάσει άρθρου 15 π.δ. 160/2007).

, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν κατέχει θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, ούτε συμμετέχει στο κεφάλαιό της, ούτε έχει άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ρ.Α.Σ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Σ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Yπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Σ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι στην Ρ.Α.Σ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤ. Α Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησής τους στην Ρ.Α.Σ.. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων, της κατηγορίας ΠΕ, έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ρ.Α.Σ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων.

4. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις δύο (2).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικού, θέσεις πέντε (5).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις δύο (2).

Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις δύο (2).

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ, θέσεις δύο (2).

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1).

5. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

Πέντε (5) θέσεις διπλωματούχων μηχανολόγων μηχανικών,

Δύο (2) θέσεις διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών-συγκοινωνιολόγων

Τρεις (3) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών

Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης.

Τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή

6. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο διοικητικό ή στο εμπορικό δίκαιο και με δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία συνολικά.

7. Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. (περιλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 30

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Σ, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται:

α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ.,

β) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της και

γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. και του προσωπικού της.

2. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Σ. ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος, μπορεί να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Ρ.Α.Σ., να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Η Ρ.Α.Σ. δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

Άρθρο 31

Προσθήκη,

τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων

1. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄ 60) αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄ 60) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων».

3. Προστίθεται νέο άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄ 60) ως ακολούθως:

«Άρθρο 47Α

Ποινικές Κυρώσεις

1. Όποιος χρησιμοποιεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

2. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 47Α του π.δ. 41/2005 που προστίθεται με την προηγούμενη παράγραφο τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. Η έναρξη εφαρμογής δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) ακόμη μηνών»

4. Προστίθεται νέο άρθρο 47Β στο π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄ 60) ως ακολούθως:

«Άρθρο 47Β

Διοικητικές Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος. ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των όρων των αδειών που χορηγούνται, η Ρ.Α.Σ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, τις παρακάτω κυρώσεις:

(α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και/ή

(β) πρόστιμο έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδειες, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση δεν αποκλείει την παράλληλη επιβολή προστίμου.»

5. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄).

6. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στον Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Άρθρο 32

Διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 1371/2007

1. Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, η Ρ.Α.Σ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο κυρώσεις [ή την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης]ΝΒ: Προς έλεγχο ορθότητας η δυνατότητα επιβολής τέτοιας υποχρέωσης κατά τον κανονισμό 1371] στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ως εξής:

(α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας, με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής.

(β) πρόστιμο έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. και το διορισμό των μελών της, οι πράξεις, για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Σ., εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk