Ζημιές μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 1,39 δισ. ευρώ παρουσίασε η Μarfin Ιnvestment Group (ΜΙG) κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, εκ των οποίων 1,16 δισ. ευρώ είναι λογιστικές ζημιές από την αναπροσαρμογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού λόγω της κακής κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Οι ζημιές που προέρχονται από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται σε 254,6 εκατ. ευρώ, 80,3 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών του ομίλου της Ολυμπιακής με την Αεροπορία Αιγαίου. Με την εξαίρεση των ζημιών λογιστικής προσαρμογής και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, οι λειτουργικές ζημιές του ομίλου ανήλθαν σε 103,5 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση βρίσκεται στα 2,46 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου. * Ζημιές 7,9 εκατ. ευρώ σημείωσε στο εξάμηνο η Μarfin Εgnatia Βank έναντι ζημιών 5,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά κατά 8,2 εκατ. ευρώ.