Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Marfin Popular Bank το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 60,8 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη από τραπεζικές εργασίες προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 44% και διαμορφώθηκαν σε 143,8 εκατ.ευρώ, αντανακλώντας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου, τη σημαντική αύξηση της οργανικής ανάπτυξης του σε συνδυασμό με την επιτυχή βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μετά από φόρους και την έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους 8,2 εκατ. ευρώ για το 2009 ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2010 έναντι 90,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2009.

Παρά τη σημαντική μείωση της πιστωτικής επέκτασης στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, το α’ εξάμηνο 2010, το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) του Ομίλου κατέγραψε ετήσια άνοδο 11%, ενώ οι χορηγήσεις στις δύο κύριες αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, σημείωσαν άνοδο 8% και 16% αντίστοιχα.

Η γεωγραφική κατανομή των δανείων στις 30 Ιουνίου 2010 διαμορφώθηκε ως εξής: 46% Ελλάδα, 37% Κύπρος, 7% αναπτυγμένες αγορές, 4% Νοτιοανατολική Ευρώπη, και 6% ναυτιλιακά δάνεια εταιριών που δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα στεγαστικά δάνεια σημείωσαν σημαντική άνοδο 15% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο 2010, ενώ ήταν 3% αυξημένα σε σχέση με το Μάρτιο 2010. Την ίδια χρονική περίοδο, τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 1%.

Η κατανομή του δανειακού χαρτοφυλακίου ανά προϊόν διαμορφώθηκε σε 69% επιχειρηματικά δάνεια, και 31% δάνεια σε ιδιώτες (17% στεγαστικά, 14% καταναλωτικά).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ρευστότητα του Ομίλου είναι από τις πιο υγιείς στον ευρύτερο ελλαδικό τραπεζικό χώρο.

Οι καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν άνοδο 2% σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 25,3 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις αποτελούν το 66% της χρηματοδότησης του Ομίλου.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Κύπρο παρουσίασαν αύξηση κατά 11%, απόρροια της βελτιωμένης δραστηριότητας της Διεύθυνσης Διεθνής Τραπεζικής (International Business Banking), όπου οι καταθέσεις παρουσίασαν σημαντική αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 19% σε σχέση με το Μάρτιο 2010, αντανακλώντας την αυξημένη δραστηριότητα των πελατών της Διεύθυνσης, καθώς και την προσέλκυση νέας πελατείας.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση 11% σε ετήσια βάση και 5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 10 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2010.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην κρίσιμη περίοδο του α’ εξαμήνου 2010, όπου το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχασε καταθέσεις ύψους 22 δισ. ευρώ, η Τράπεζα στην Ελλάδα κατέγραψε εκροές ύψους 700 εκατ. ευρώ ή 3,1% του συνόλου των εκροών του συστήματος, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μερίδιο αγοράς που της αντιστοιχεί.

Για τον Όμιλο, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 104.9% στις 30 Ιουνίου 2010 έναντι 96,5% ένα χρόνο νωρίτερα και παραμένει ένας από τους πιο ικανοποιητικούς σε σχέση με τον ανταγωνισμό στον Ελλαδικό αλλά και τον Ευρωπαϊκό χώρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2010 ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Marfin Popular Bank (MPB) κ. Ευθύμιος Μπουλούτας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Όμιλος της MPB αντιλαμβανόμενος τον κοινωνικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σε αυτές τις δυσμενείς παγκοσμίως, αλλά και ιδιαίτερα για την Ελλάδα συνθήκες, έχει συνεχίσει την απρόσκοπτη παροχή πιστώσεων προς το σύνολο των πελατών του.

Για το α’ εξάμηνο 2010, τα μερίδια αγοράς στην εκταμίευση νέων δανείων ήταν πάνω από 25% στην Κύπρο (υψηλότερη επίδοση) και 21% στην Ελλάδα (δεύτερη υψηλότερη επίδοση), τόνισε.

«Με αυτές τις δράσεις εκτιμούμε ότι συνεισφέρουμε έμπρακτα και ουσιαστικά στην προσπάθεια προσαρμογής και ανάκαμψης των πελατών μας και των οικονομιών στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε», πρόσθεσε.