Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) της Περιφέρειας Κρήτης να προβεί στην άμεση αναστολή εκτέλεσης έργων τα οποία προβλέπεται να κατασκευαστούν εντός της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέττα-καρέττα, στην περιοχή δήμου Αρκαδίου στη θέση Σκαλέτα Πλατανιάς του Δήμου Ρεθύμνου.
Η ενέργεια του ΥΠΕΚΑ εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών και τη λήψη μέτρων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέττα-καρέττα, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην περιοχή, όπου κατασκευάζεται κεντρικός αγωγός αποχέτευσης και διαπιστώθηκε ότι δύο
αντλιοστάσια έχουν επιφέρει σοβαρές αλλοιώσεις του αιγιαλού και της παραλίας (επιχωματώσεις, συμπίεση του αιγιαλού με μηχανήματα έργου κ.λπ.). Επιπλέον, τα εννέα σχεδιαζόμενα αντλιοστάσια και σημαντικό τμήμα της όδευσης των αγωγών βρίσκονται εντός της περιοχής του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000
και ειδικότερα εντός ζώνης που αποτελεί μια από τις τρεις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέττα-καρέττα στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος, να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και οι υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και για την αποφυγή υποβάθμισης, καταστροφής του τόπου αναπαραγωγής ή της διατάραξης του είδους, το ΥΠΕΚΑ κάλεσε :
– την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) Περιφέρειας Κρήτης να προβεί σε άμεση αναστολή εκτέλεσης έργων, τα οποία προβλέπεται να κατασκευαστούν, εντός της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέττα-καρέττα, μέχρι τη διευκρίνιση της νομιμότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, τη διευθέτηση του ζητήματος της παραχώρησης της επίμαχης έκτασης και – το σημαντικότερο – την επαναξιολόγηση της Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την επιβολή των ενδεικνυόμενων περιβαλλοντικών όρων προστασίας του περιβάλλοντος και του είδους.
– το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης να προβεί στην άμεση επανεξέταση της σχετικής ΑΕΠΟ, τόσο όσον αφορά στη χωροθέτηση των έργων όσο και στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι θα διασφαλίσουν την προστασία του ιδιαίτερα ευαίσθητου χώρου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας. Ζητείται η επαναξιολόγηση της πληρότητας των συνοδών στοιχείων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και των επισυναπτόμενων σχεδίων, η άμεση αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής, σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια κατόπιν σχετικής μελέτης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 1650/86 ΦΕΚ 160 Α/ 16.10.86, Π.Δ. 148/2009 ΦΕΚ 190 Α/ 29.09.2009) και η άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών της ΤΥΔΚ και της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου για τις ενέργειές της σύμφωνα με τα ανωτέρω.
– την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την παραχώρηση της έκτασης ανάπτυξης του έργου νόμιμα σε έκταση αρμοδιότητάς της.
Τέλος, ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των σχετικών διοικητικών πράξεων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος διαβιβάζοντας το πόρισμα και το σύνολο των στοιχείων στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε και στον οικείο Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.