Αν και εσείς αναζητείτε φοιτητική κατοικία, η σωστή ενημέρωση μπορεί να σας προστατεύσει από λανθασμένες επιλογές. Σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα παρακάτω ζητήματα:

4 Δεν αποδεχόμαστε και δεν υπογράφουμε όρους που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δεν συμφωνούμε απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης περιέχονται όροι δυσμενείς για τους ενοικιαστές, π.χ. «αν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν από τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια ως τη λήξη». Τέτοιους όρους τούς διαγράφουμε.

4 Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για επιπλέον τρία χρόνια, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.

Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Αν έχετε συμφωνήσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η μίσθωση λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν μετά παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται. Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

Ο νόμος επιτρέπει να καταβληθεί εγγύηση μέχρι του ποσού που ισούται με το άθροισμα δύο μηνιαίων ενοικίων.

Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί σε ανάλογη κατάσταση κατά τη μίσθωση.

Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός πραγματοποίησε στο ακίνητο.

Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται κατά το διάστημα της συμφωνημένης χρήσης.