Στην αγορά υπάρχει «έμμεση στρέβλωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ και ενδεχομένως διακριτική μεταχείριση πελατών υψηλής τάσης με τα ίδια χαρακτηριστικά», επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε απαντητική επιστολή της προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό σχετικά με το ανώτατο όριο ετήσιας επιβάρυνσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία της ΔΕΗ με τη ΡΑΕ, τα τιμολόγια προμήθειας που προσφέρει η ΔΕΗ στους πελάτες υψηλής τάσης είναι ενιαία. Αυτό συνεπάγεται ότι περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις για τη χρήση του συστήματος, τις ανταγωνιστικές χρεώσεις για την παρεχόμενη ενέργεια και τις ΥΚΩ. Παράλληλα,λόγω της επιβολής τουανώτατου ορίου ετήσιας επιβάρυνσης ΥΚΩ ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και λόγω της χρέωσης χρήσης του συστήματος, η εφαρμογή της οποίας καταλήγει σε διαφορετική μέση χρέωση ανάλογα με τη χρεωστέα ισχύ κάθε παροχής και αφαιρετικά από το συνολικό ενιαίο τιμολόγιο προμήθειας, προκύπτει διαφοροποίηση της μέσης χρέωσης για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου ανά πελάτη.

Η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να εφαρμόσει άμεσα τον Κώδικα Προμήθειας που ισχύει από το 2007 έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των επί μέρους χρεώσεων που προσφέρονται σε κάθε πελάτη «και να αποφεύγεται η διακριτική μεταχείριση μεταξύ των πελατών με τα ίδια χαρακτηριστικά φορτίου σε ότι αφορά στις ανταγωνιστικές χρεώσεις».