Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.375.000 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ενέκρινε ομόφωνα η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Αlpha Τrust Ανδρομέδα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 49.775.000 ευρώ διαιρούμενο σε 27,5 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,81 ευρώ η καθεμία.