Στους νέους Δήμους που δημιουργούνται με τον «Καλλικράτη» θα μεταφερθούν οι υπάλληλοι και από τις κρατικές περιφέρειες.

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2010 για τις μετατάξεις των υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) σύμφωνα με τηνοποία το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό μεσύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενωντεχνικών υπηρεσιώντων κρατικών περιφερειών που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού, μετατάσσεται σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων της έδρας του αντίστοιχου νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες υπηρεσίες.

Εξαίρεση αποτελεί το προσωπικό τωναντίστοιχων υπηρεσιώντης Κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο μετατάσσεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών