«Η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τη ραγδαία αύξηση των δαπανών υγείας τα τελευταία χρόνια (από 850 εκατ. ευρώ το 2004 ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ το 2008), επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σπατάλης όπου αυτή εντοπίζεται.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σπατάλη οφείλεται σε παραβιάσεις των όρων συνεργασίας από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ο ΟΠΑΔ προκειμένου να προασπιστεί τα συμφέροντά του και κατ΄ επέκταση τα συμφέροντα των ασφαλισμένων του, εξαντλεί όλα τα μέσα που διαθέτει (επιβολή προστίμων, διακοπή συμβάσεων κτλ.) σε μια προσπάθεια σαφούς εφαρμογής αντικινήτρων.

Σε αυτό, οφείλω να υπογραμμίσω ότι έχουμε τη συμπαράσταση των εκπροσώπων των “στρατηγικών μας εταίρων”, ήτοι των ιατρών και των φαρμακοποιών.

Πέρα όμως από τα διοικητικού χαρακτήρα μέτρα για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας, ο Οργανισμός δρομολογεί για το 2011 την εφαρμογή περιφερειακών προϋπολογισμών και τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των παραπομπών για παρακλινικές εξετάσεις, ενώ, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που επιχειρείται για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, θα εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων».