Σε χαμηλά επίπεδα απορρόφησης εξακολουθούν να παραμένουν τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο αναμένεται να κλείσει οριστικά εντός του έτους.

Αυτό αναφέρεται σε μελέτη που κατήρτισαν η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «Ανάλυση έργων και Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”» και σε σχετική έρευνα με τίτλο «Αποτύπωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Διαδικτυακών Πυλών που χρηματοδοτήθηκαν κατά το Γ΄ ΚΠΣ από το Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”».

Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», από τα οποία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την αξιοποίηση του προγράμματος ανά κατηγορίες έργων, τελικών δικαιούχων, προϋπολογισμού και χωροθέτησης, ενώ η έρευνα είχε στόχο να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα μεγάλα έργα, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει ενδεικτικά ότι στα «μικρά έργα» παρατηρείται μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 5.676 έργων του προγράμματος, τα 49 με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ και άνω δεσμεύουν το 51,68% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ τα έργα κάτω των 100.000 ευρώ φέρουν τον μεγαλύτερο όγκο (4.462 έργα), αποτελώντας όμως μόλις το 4,23% του συνολικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, τα «μικρά» αυτά έργα εμφανίζουν τον υψηλότερο λόγο δαπάνης προς σύμβαση (95,37%), υποδηλώνοντας υψηλή αποτελεσματικότητα υλοποίησης. Ο αντίστοιχος λόγος για έργα 10 εκατ. ευρώ και άνω διαμορφώνεται σε ποσοστό 86,58% και για έργα από 5 ως 9,9 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 79,08%.

Η γεωγραφική ανάλυση των έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» ανέδειξε την Περιφέρεια της Θεσσαλίας ως αυτή με τον υψηλότερο λόγο δαπάνης/σύμβασης (90,31%) σε αντίθεση με τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (75,86%) και Στερεάς (80,05%), οι οποίες παρουσιάζουν τα χαμηλότερα αντίστοιχα ποσοστά. Σε επίπεδο προϋπολογισμού ένταξης, τα έργα Τοπικής Εμβέλειας δεσμεύουν το 30,88% του προϋπολογισμού των ενταγμένων, ενώ ο μέσος προϋπολογισμός έργου Τοπικής Εμβέλειας είναι 139.529 ευρώ έναντι 4.753.013 ευρώ του μέσου προϋπολογισμού έργων Εθνικής Εμβέλειας.

Ενώ 4 στα 5 έργα (80%) υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένης στρατηγικής του φορέα, παρ΄ όλα αυτά μόνο το 61% αυτών φέρονται να έχουν επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους τους. Αιτία για το γεγονός αυτό φαίνεται να αποτελεί κυρίως η δυσκολία προσαρμογής των στελεχών του φορέα ή των χρηστών του κάθε έργου, παρ΄ όλο που σε ποσοστό 85% έλαβε χώρα πρόγραμμα εκπαίδευσης για εξοικείωση με τη νέα υπηρεσία.

Αυτό που προκύπτει ως ζητούμενο, από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, είναι περισσότερες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης επί του αντικειμένου και ομογενοποίηση των διαδικασιών.

Ενα στα πέντε έργα βρίσκεται σε μερική παραγωγική λειτουργία και 1 στα 10 δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, κυρίως λόγω ελλιπούς ετοιμότητας των φορέων σε θέματα οργάνωσης.

Ως προς την υλοποίηση των έργων, τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η ελλιπής διοικητική υποστήριξη από τον φορέα και η μειωμένη συνέπειά του σε σχέση με την παράδοση των παραδοτέων. Επίσης, ως σοβαρότερο πρόβλημα κατά τη λειτουργία των έργων αναφέρεται η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού. Ολα τα συμπεράσματα συγκλίνουν, συνεπώς, ως προς την ανάγκη αποτελεσματικότερης προετοιμασίας και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού εν όψει της λειτουργίας των έργων.

Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας
Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας σημειώνει υψηλά ποσοστά στις εντάξεις, αλλά χαμηλά ποσοστά στην απορρόφηση. Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των έργων ανά κατηγορία τελικού δικαιούχου, σε επίπεδο προϋπολογισμού ένταξης, η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (25,78%), ενώ ακολουθούν ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (24,89%) και τα Υπουργεία/Γενικές Γραμματείες με ποσοστό 16,4%. Ως προς τον λόγο δαπάνης/σύμβασης, ωστόσο, ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση, της τάξης του 74,4%. Συνολικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ο προϋπολογισμός των έργων που ανήκουν στη γενική κατηγορία έργων δημόσιων ή ευρύτερων δημόσιων φορέων ανέρχεται σε ποσοστό 80,13% του συνόλου, χωρίς ωστόσο να «μεταφράζεται» αυτό το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σε αντίστοιχη διείσδυση των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς το 2008 μόλις το 6% των Ελλήνων πραγματοποίησε ολοκληρωμένες συναλλαγές με το Δημόσιο ηλεκτρονικά.