Την επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 902.000 ευρώ, σε πιστωτικά ιδρύματα και σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικά ιδρύματα για παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους αποφάσισε η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤτΕ.

Οι κυριότερες παραβάσεις εντοπίζονται στην έλλειψη επαρκών διαδικασιών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στην εκπρόθεσμη απάντηση σε καταγγέλλοντες, στην εκπρόθεσμη ή και ελλιπή χορήγηση στοιχείων σε συναλλασσόμενους, στη μονομερή τροποποίηση όρων συμβάσεων, στη μη ενημέρωση οφειλέτη και εγγυητή, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 30 ημερών για την περιέλευση οφειλών σε υπερημερία, στον μη σαφή προσδιορισμό των επιβαρύνσεων συναλλασσομένων, στην ελλιπή, εκπρόθεσμη ή μη, παροχή στοιχείων και πληροφοριών που ζητήθηκαν εγγράφως από την εποπτική αρχή με αφορμή καταγγελίες συναλλασσομένων κ.ά.

Αναλυτικά τα πρόστιμα έχουν ως εξής: Αγροτική Τράπεζα 15.000

ευρώ, Αlpha Βank 75.000 ευρώ, Αttica Βank 220.000 ευρώ, ΒΝΡ Ρaribas 20.000 ευρώ, Γενική Τράπεζα 35.000 ευρώ, Citibank 35.000 ευρώ, Εμπορική 15.000 ευρώ, Εθνική Τράπεζα 70.000 ευρώ, Ελληνική Τράπεζα 10.000 ευρώ, ΗSΒC 10.000 ευρώ, Μarfin Εγνατία 20.000 ευρώ, Ρroton Βank 10.000 ευρώ, Τ Βank (πρώην Αspis Βank) μόνο σύσταση, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 5.000 ευρώ, ΕFG Εurobank 160.000 ευρώ, Τράπεζα Κύπρου 20.000 ευρώ, Μillennium 70.000 ευρώ, Πειραιώς 40.000 ευρώ και Unicredit (πρώην Βayerische) 10.000 ευρώ.