Αναφερόμενη στα πρόσφατα stress tests των ελληνικών τραπεζών η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι από τα σενάρια που περιελάμβανε η άσκηση το μεν «βασικό» συμβαδίζει περίπου με τις υφιστάμενες μακροοικονομικές προβλέψεις, ενώ το «άκρως δυσμενές» υποθέτει σημαντική περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών και μια επιπρόσθετη απομείωση της αξίας των κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο βασικό σενάριο και οι έξι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι υπερβαίνουν το όριο 6% του δείκτη βασικών κεφαλαίων (Τier 1 ratio) που, αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης άσκησης, ορίστηκε ως το ελάχιστο όριο αναφοράς. «Εξυπακούεται», αναφέρεται στην έκθεση, «ότι σε καμία περίπτωση το όριο αυτό της άσκησης δεν πρέπει να εκληφθεί ως εποπτικό ελάχιστο, το οποίο,όπως είναι γνωστό,ορίζεται σε 4%».

«Στο άκρως δυσμενές σενάριο», τονίζεται, «παρά τη μείωση του δείκτη βασικών κεφαλαίων, που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7 ποσοστιαίων μονάδων, το υψηλό σημείο εκκίνησης επέτρεψε στις πέντε από τις έξι ελληνικές τράπεζες να περάσουν επιτυχώς την άσκηση. Στο σενάριο αυτό, για το σύνολο των έξι τραπεζικών ομίλων προκύπτει ένα καθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους 3,3 δισεκ. ευρώ έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο τεθέν όριο 6% για τον δείκτη βασικών κεφαλαίων».