Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι σύντροφοί τους αποκτούν καλύτερη κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένου για πρώτη φορά και του δικαιώματος άδειας μητρότητας, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ που τίθεται απόσήμερα σε ισχύ.

Aυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, σήμεραΤετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τη θέση σε ισχύ της Κοινοτικής Οδηγίας 2010/41/ΕΕ για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και τους/τις συμβοηθούντες/ούσες συζύγους.

Κατά την Επιτροπή, η Οδηγία βελτιώνει ουσιαστικά την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των συμβοηθούντων συζύγων τους, ή των συντρόφων συμβίωσης αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων, ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση μητρότητας.

Τους χορηγείται, επίσης, επίδομα μητρότητας και άδεια τουλάχιστον 14 εβδομάδων, αν θελήσουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος.

Σε επίπεδο ΕΕ πρόκειται για την πρώτη φορά που χορηγείται επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας γενικότερα και των γυναικών ειδικότερα. Επί του παρόντος, υφίσταται μεγάλη διαφορά μεταξύ των φύλων στον τομέα αυτό, καθώς μόνον το 30% των επιχειρηματιών στην Ευρώπη είναι γυναίκες.

Τέλος, η παροχή κοινωνικής προστασίας στους/στις συμβοηθούντες/σες συζύγους και συντρόφους συμβίωσης (εφόσον αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία) αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την Οδηγία του 1986.

Θα έχουν δικαίωμα κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης (όπως η συνταξιοδότηση) σε ίση βάση με τους τυπικά αυτοαπασχολούμενους, αν το οικείο κράτος μέλος παρέχει τέτοιου είδους προστασία στους αυτοαπασχολούμενους, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

«Με την έναρξη ισχύος αυτής της νέας νομοθεσίας, η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και την παροχή ίσων οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες και γυναίκες και τις/τους συζύγους τους», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βίβιαν Ρέντιγκ, η οποία είναι η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για τα θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας.

«Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται, στην πράξη, πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή, ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και δίνει τη δυνατότητα στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες να απολαύουν κοινωνικής ασφάλειας καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Καλώ τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν το ταχύτερο την εν προκειμένω οδηγία, έτσι ώστε οι πολίτες τους να διαπιστώσουν τα οφέλη της στην καθημερινή τους ζωή», κατέληξε η επίτροπος.