Το πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΡΤ από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και ζητήματα θεσμικής θωράκισης της εταιρείας, ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο συγκλήθηκε μετά από σχετική οδηγία του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισεπέραν και επιπλέον των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, να προχωρήσει άμεσα στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΕΡΤ και πιο συγκεκριμένα:
•στην τροποποίηση και αναμόρφωση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (επιδοματική πολιτική, ρεπό, έλεγχος παρουσίας του προσωπικού, πειθαρχικές κυρώσεις, επιλογή διοικητικών και άλλων στελεχών από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας μετά από εσωτερική προκήρυξη των θέσεων) με διαπραγμάτευση και συμφωνία με την ΠΟΣΠΕΡΤ,
•στην τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προμηθειών (διαδικασίες, αναθέσεις κλπ.), καθώς και
• στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

Επιπροσθέτως και βάσει των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα των Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αποφασίστηκε:
•η αναθεώρηση της πολιτικής χορήγησης και διαχείρισης παγίων προκαταβολών,
•η εφαρμογή των ανοιχτών διαδικασιών και για την πρόσληψη Προσωπικού Ειδικού Θέσεων επί τη βάσει των κάθε φορά απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων,
•η πιστή εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού προσωπικού, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ αξιολογείται σε ετήσια βάση και επέκταση της εφαρμογής του άρθρου και στο Προσωπικό Ειδικών Θέσε-ων.
•η κατάργηση της δυνατότητας παράλληλης απασχόλησης – σε ανταγωνιστικά Μέσα- των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΕΡΤ με σύμβαση αορίστου χρόνου,
•η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 24 που αφορά στις προμήθειες του Δημοσίου και σε ό, τι αφορά στις προμήθειες της ΕΡΤ προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον φαινόμενα κατάτμησης δαπάνης και απευθείας αναθέσεων όπως έγινε στη συνεργασία της ΕΡΤ με την εταιρεία Red Bee και αφορούσε στην παραγωγή των νέων εταιρικών λογοτύπων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε:
•Να κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις των γενικών διευθυντών Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Γ. Υφαντή και Μ. Πορτοκάλη. Καθήκοντα γενικού διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, θα ασκεί προσωρινά ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ευάγγελος Λουριδάς μέχρι το διαχωρισμό σε δύο ξεχωριστές γενικές διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών θα ασκεί ο Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου κ. Νίκος Μιχαλίτσης μέχρι την πλήρωση της θέσης που θα γίνει βάσει εσωτερικής προκήρυξης μέχρι τέλος Αυγούστου.

•Να συστήσει άμεσα δύο επιτροπές, εκ των οποίων η πρώτη θα διερευνήσει τις περιπτώσεις εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι απασχολούνταν στην ΕΡΤ σε αντικεί-μενο άλλο από αυτό που προέβλεπε η σύμβασή τους, ενώ η δεύτερη θα διερευνήσει τις περιπτώσεις ανακριβών βεβαιώσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών σχετικά με την έκδοση ΚΥΑ για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών. Στις επιτροπές αυτές θα μετάσχουν τα θεσμικά αρμόδια στελέχη της εταιρίας, ικανά στελέ-χη της εταιρείας που παρέμεναν επί σειρά ετών αναξιοποίητα, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΕΡΤ.

•Να αναθέσει στη νομική υπηρεσία της ΕΡΤ το θέμα του καταλογισμού ευθυνών σε στελέχη και υπαλλήλους που εμπλέκονται στις αναφερόμενες στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης υποθέσεις καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας άσκησης ενδίκων μέσων για την αναζήτηση των αμοιβών που δόθηκαν σε τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είχαν προσληφθεί για συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

•Να ξεκινήσει η διαδικασία παραπομπής σε πειθαρχικό έλεγχο των αναφερόμενων στο πόρισμα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στελεχών της ΕΡΤ.

Τέλος αποφασίστηκε:
Α) η δημόσια ανάρτηση του ονομαστικού πίνακα των στελεχών και υπαλλήλων της ΕΡΤ στους οποίους είχαν καταβληθεί bonus, καθώς και τα ποσά που είχαν καταβληθεί σε κάθε έναν από αυτούς.

Β) η συνέχιση της προσπάθειας αξιοποίησης του μόνιμου προσωπικού της ΕΡΤ, με δεδομένο πως το ΔΣ έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής αναγκών και προσωπικού και έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του συστήματος και των διαδικασιών αξιο-λόγησής του. Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική αξιοποίησης του προσωπικού της ΕΡΤ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται με την πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυ-ντών από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας πολιτικής, η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με ανοιχτές εσωτερικές διαδικασίες ( προκήρυξη θέ-σεων) .

Με όλα τα παραπάνω αλλά και με σειρά μέτρων που θα ακολουθήσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ , επιδιώκει τη θεσμική θωράκιση της ΕΡΤ έναντι περιπτώσεων και φαινομένων όπως τα αναφερόμενα στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τη λειτουργία της εταιρείας σε καθεστώς διαφάνειας και κυρίως λογοδοσίας στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος και τη χρηματοδοτεί.