Σε 214,1 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημίες της Geniki Bank το πρώτο εξάμηνο του 2010, παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση σε σύγκριση με τις ζημίες 36,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα την Τρίτη.

Η επιδείνωση οφείλεται στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 219,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έσοδα (τόκοι και προμήθειες) μειώθηκαν κατά 12,6% στα 86,1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση ενώ η Geniki κατάφερε να συγκρατήσει τα λειτουργικά έξοδά της το εξάμηνο, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 79,9 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2009. Για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010, το λειτουργικό αποτέλεσμα (πριν από προβλέψεις) ανήλθε στα 6,2 εκατ. ευρώ, παραμένοντας θετικό αν και σε μικρότερο επίπεδο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2009.

Το πρώτο εξάμηνο τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν στα 3,8 δισεκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2009, ενώ οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 2.4 δισεκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6% από το τέλος του 2009.

Η ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2010 ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 339,7 εκατ. ευρώ.