Έγγραφο, με το οποίο ζητά τη συμμόρφωση στην περιβαλλοντική νομοθεσία και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, διαβίβασε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε όλες τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας. Η ενέργεια αυτή έρχεται έπειτα από σειρά περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σε υγειονομικές μονάδες της χώρας και τη διαπίστωση πλημμελούς τήρησης, καθώς και την παράβαση βασικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τη μη ασφαλή περιβαλλοντικά και υγειονομικά διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ).

Ειδικότερα, από τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών ζητήθηκε να ενημερώσουν άμεσα τις υγειονομικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή τους σε αυτές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τους διαβιβάστηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο με τη συμπλήρωσή του θα καταδείξει αν πληρούνται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές και υγειονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων και τη διαχείριση των ΕΙΑ. Παράλληλα, θα αποτελέσει και μια καταγραφή των υγειονομικών μονάδων, που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρώσουν οι παραπάνω διευθύνσεις των Περιφερειών και να το αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έως τις 31 Αυγούστου.

Η συμπλήρωσή του θα καταδείξει τις ελλείψεις και τις παρεκκλίσεις από τη νόμιμη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση και θα συμβάλει στην ενημέρωση και τη συμμόρφωση σε αυτήν. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργαστεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να αποτυπωθεί με ασφάλεια η πραγματική περιβαλλοντική, υγειονομική διαχείριση στις υγειονομικές μονάδες όλης της χώρας.