Σε 25,9 εκατ. ευρώ (ή 0,79 ευρώ ανά μετοχή) ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Folli Follie το πρώτο τρίμηνο έναντι 24,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη,ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 229,4 εκατ. έναντι 210,9 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2009, αυξημένος κατά 8,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 16,5% και ανήλθαν στα 54,3 εκατ. από 46,6 εκατ ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 37,6 εκατ. σε σχέση με 34,0 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2009 (+10,7%), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα 29,7 εκατ. ευρώ από 26,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,2%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,79 έναντι 0,76 το 2009.

Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010, κύκλο εργασιών 102,8 εκατ. ευρώ έναντι 91,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,5% και ανήλθαν στα 30,6 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ. Καθαρά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή Folli Follie (stand alone):

Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie στο πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ιαπωνία σημείωσε το 12% των συνολικών πωλήσεων, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 59%, η Ευρώπη κατέγραψε το 13% και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 16%.

Αναλύοντας τις πωλήσεις ανά περιοχή η Ασία σημείωσε πωλήσεις 61,2 εκατ. ευρώ αντί για 51,0 εκατ. (+20,0%), η Ιαπωνία σημείωσε 12,3 εκατ. πωλήσεις αντί για 12,2 εκατ. ευρώ (+1,0%) η Ευρώπη σημείωσε 13,3 εκατ. ευρώ αντί για 13,8 εκατ. πωλήσεις (-4%) και ο κλάδος του ταξιδιωτικού τουρισμού σημείωσε 16,0 εκατ. ευρώ αντί για 14,1 εκατ. (+13%), σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Folli Follie,τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 59% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 34% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 7%.