Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι την Τρίτη 25 Μαΐου, δόθηκαν οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Ο αναπτυξιακός νόμος εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις:

  • Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μιας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών.
  • Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές που ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας.
  • Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου, το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, στοχεύει σε μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.