Το «όπλο» των κατασχέσεων ακινήτων, καταθέσεων, ενοικίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων πρόκειται να χρησιμοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει μέρος έστω των 23,4 δισ. ευρώ που οφείλουν στο κράτος 827.396 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις. Από την άλλη, όσοι προχωρήσουν σε εφάπαξ εξόφληση του χρέους μπορούν να έχουν έκπτωση 40% στις προσαυξήσεις της ληξιπρόθεσμης, ενώ εκείνοι που δεν έχουν τα χρήματα για άμεση εξόφληση μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους ως και σε 48 δόσεις. Ολα αυτά περιγράφονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και ουσιαστικά θέτει σε εφαρμογή διατάξεις του πρόσφατου νόμου για την άμεση είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που φθάνουν το 10% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Οπως είχε αποκαλύψει «Το Βήμα» στις 2 Μαΐου, από το σύνολο των 23,4 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα 20 δισ. ευρώ αφορούν χρέη 8.401 φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ 602.807 φορολογούμενοι έχουν χρέη στην Εφορία κάτω από 2.000

ευρώ έκαστος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ.Παπακωνσταντίνου, στο καθεστώς διευκόλυνσης καταβολής χρεών στο Δημόσιο υπάγεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ο συνολικός αριθμός των δόσεων της διευκόλυνσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 48. Αναλυτικά στην εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:

\347 Ευεργετήματα λόγω συμμόρφωσης σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεχθεί να ενταχθεί στη ρύθμιση για την εξόφληση των χρεών του αμέσως καθίσταται ενήμερος για τα χρέη προς το Δημόσιο και χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης ως την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού. Επίσης, αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του οφειλέτη (π.χ. αναστολή συνέχισης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης κτλ.). Παράλληλα αναστέλλεται η ποινική διαδικασία που αφορά το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

\347 Εφάπαξ εξόφληση
Ληξιπρόθεσμη οφειλή η οποία θα εξοφληθεί εφάπαξ, στο σύνολό της, απαλλάσσεται ποσοστού 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης (και της εφάπαξ εξόφλησης).

\347 Κατασχέσεις από τράπεζες
Με διάταξη του νόμου παρέχεται η δυνατότητα επιβολής σε βάρος περισσοτέρων του ενός οφειλετών του Δημοσίου του αναγκαστικού μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας του πιστωτικού ιδρύματος με το ίδιο κατασχετήριο έγγραφο. Στο κατασχετήριο έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη χωριστά πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής της.

Παράλληλα θεσπίζεται υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων και ορισμού ημερομηνίας πλειστηριασμού αυτών από την αρμόδια ΔΟΥ εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά την επιβολή της κατάσχεσης. Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μετά την παρέλευση τουλάχιστον 40 ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. \347 Κατάργηση προσωπικής κράτησης
Με άλλη διάταξη καταργείται το αναγκαστικό μέτρο της προσωπικής κράτησης προς είσπραξη δημοσίων εσόδων. Οι αποφάσεις που διατάσσουν προσωπική κράτηση για βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται και ο κρατούμενος απολύεται. Εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και ένδικα μέσα κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν εισάγονται για συζήτηση και οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο.

\347 Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ με επιταγές ή με μετρητά
Οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) υπερβαίνει συνολικά τα 250 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό σε ΔΟΥ υπερβαίνει συνολικά τα 500 ευρώ.