ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ IMAGINARY

1. Διοργανωτής του διαγωνισμού IMAGINARY (στο εξής θα αναφέρεται ως Διαγωνισμός) είναι η εφημερίδα «Το Βήμα».

2. Στον Διαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη και οι συγγενείς αυτών μέχρι και β’ βαθμού.

3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην εφημερίδα «Το Βήμα» και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού προς τον Διαγωνισμό γεγονότος.

4. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια. Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών του Διαγωνισμού και της επικοινωνίας της εφημερίδας μαζί τους. Ακολούθως όλα τα στοιχεία θα καταστραφούν από τον Διοργανωτή.

5. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή μέσω της ιστοσελίδας της εφημερίδας (www. tovima.gr).

6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων αυτού.