Στο 60ό έτος της ηλικίας ανεβαίνει για όλους τους ασφαλισμένους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους με βάση την 35ετία.

Στο νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα προβλέπεται ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σταδιακά από το 2011 θα βγαίνουν στη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών αντί των 58 που ισχύει σήμερα, ενώ στα 60 έτη οδηγούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αλλά η διαδικασία αύξησης του ορίου ηλικίας θα ξεκινήσει από το 2013.

Στο νομοσχέδιο επέρχονται σημαντικές αλλαγές, οι οποίες στο σύνολό τους στοχεύουν στην αύξηση του γενικού μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης και στη σταδιακή κατάργηση των ειδικών διατάξεων με βάση τις οποίες επιτρέπεται ακόμη και σήμερα να βγουν εργαζόμενοι σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία μικρότερη του 60ού έτους.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν τις εξής κατηγορίες εργαζομένων:

Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα: Αναμορφώνεται ο κατάλογος των επαγγελμάτων για όσους πρωτοασφαλίζονται από 1.7.2011. Ο νέος πίνακας καταρτίζεται για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και για το Δημόσιο, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής κρίσεως βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται το νωρίτερο έπειτα από τρία χρόνια από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Απασχόληση συνταξιούχων: Περικόπτονται οι συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται. Συγκεκριμένα, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων (κύριων και επικουρικών). Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Ειδικά οι συνταξιούχοι που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ (επιστημόνων) προβλέπεται ότι μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλουν εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας σύνταξης υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται. Και για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται αν είναι κάτω των 55 ετών.

Αναπηρικές συντάξεις: Αλλάζει το καθεστώς χορήγησης των αναπηρικών συντάξεων με στόχο να περιοριστούν φαινόμενα συντάξεων«μαϊμούδων». Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2011 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ενώ καταργούνται όλες οι άλλες επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας. Επιπλέον, με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Εργασίας καταρτίζεται μητρώο ατόμων με αναπηρία. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τη μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας των ασφαλισμένων μετά το 1993.

Επικουρικές συντάξεις: Από την οικονομική βιωσιμότητα του κάθε Ταμείου θα εξαρτάται το ύψος της επικουρικής σύνταξης. Ως το τέλος του 2001 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή πρέπει να εκπονήσει μελέτες βιωσιμότητας όλων των επικουρικών Ταμείων. Τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών φορέων πρέπει εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση της μελέτης να καθορίσουν το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Σε όσα Ταμεία δεν ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία τα ποσοστά αναπλήρωσης θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας.

Οροι συνταξιοδότησης για συζύ γους αποθανόντων: Η σύνταξη διακόπτεται ή περιορίζεται σε επιζώντες δικαιούχους όταν μετά την πάροδο της τριετίας από την ημερομηνία θανάτου του συζύγου ο επιζών εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη περιορίζεται στο 50% έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους, οπότε θα λαμβάνει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία (άρθρο 13).

Επιβάλλεται παράλληλη ασφάλιση για όσους ασφαλισμένους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 απασχολούνται και σε άλλη εργασία. Οι δημόσιοι, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οσοι καλύπτονται από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (παλαιοί ασφαλισμένοι) υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν σχετική δραστηριότητα.

Διαδοχική ασφάλιση: Οσοι ασφαλισμένοι διανύουν τον εργασιακό τους βίο σε περισσότερα του ενός Ταμεία προβλέπεται ότι οι τελικές συντάξιμες αποδοχές των φορέων ασφάλισης μισθωτών προσαυξάνονται με συντελεστή 0,06 για κάθε έτος.