Η αποθέωση της γραφειοκρατίας

«Ενα κάρο» δικαιολογητικά ζητεί το υπουργείο Οικονομίας από τους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να ενισχυθούν μέσω της προκήρυξης οι ελεύθεροι επαγγελματίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2103). Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 250 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών και οδοντιάτρων, δικηγόρων και συμβολαιογράφων, λογιστών, οικονομολόγων και συμβούλων, αρχιτεκτόνων και μηχανικών, γεωπόνων, γεωλόγων, δασολόγων και ιχθυολόγων) και κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

«Ενα κάρο» δικαιολογητικά ζητεί το υπουργείο Οικονομίας από τους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να ενισχυθούν μέσω της προκήρυξης οι ελεύθεροι επαγγελματίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2103). Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 250 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών και οδοντιάτρων, δικηγόρων και συμβολαιογράφων, λογιστών, οικονομολόγων και συμβούλων, αρχιτεκτόνων και μηχανικών, γεωπόνων, γεωλόγων, δασολόγων και ιχθυολόγων) και κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ωστόσο ο αριθμός των δικαιολογητικών αποδεικνύει ότι η γραφειοκρατία «ζει και βασιλεύει». Ειδικότερα ζητούνται: βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία με όλες οι τροποποιήσεις ως την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και αντίγραφο του εντύπου Ε7 περί οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για τη διαχειριστική χρήση 2008. Επίσης, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.

Ωστόσο ζητούνται εννέα (9) δηλώσεις, οι εξής:

* Δήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν συμπληρώθηκαν στο έντυπο υποβολής πρότασης είναι αληθή (η ανωτέρω πρόταση είναι ασύντακτη αλλά έτσι ακριβώς αναφέρεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας).

* Δήλωση ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας νόμιμα ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα. (Αφού προσκομίζει τα δικαιολογητικά από δημόσιες και άλλες αρχές, γιατί χρειάζεται η δήλωση περί νομιμότητας;)

* Δήλωση ότι η πρόταση δεν έχει ενισχυθεί από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα «για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής». Ωστόσο τέτοια προκήρυξη για αυτές τις κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών πρώτη φορά «βγαίνει στον αέρα». Γιατί λοιπόν χρειάζεται η δήλωση αυτή;

* Δήλωση (τέταρτη τον αριθμό) ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έχει λάβει ή θα λάβει δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (μόνο στο υπουργείο το καταλαβαίνουν).

* Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβεί στο Δημόσιο για να πάρει τη σχετική βεβαίωση για να τη δώσει στο Δημόσιο…

* Δήλωση (έκτη τον αριθμό, για να μην ξεχνιόμαστε) ότι η επιχείρηση δεν είναι «προβληματική» κατά την έννοια του κανονισμού ήσσονος σημασίας 1998-2006. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά του ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι δεν προσπαθεί να ξεγελάσει το Δημόσιο.

* Δήλωση αποδοχής ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τις οδηγίες ελέγχου. Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος, αφού αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης και συνεπώς και τη δυνατότητα να τον ελέγξουν, πρέπει να υποβάλει και μια δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους… τους οποίους έχει αποδεχθεί υποβάλλοντας την πρόταση.

* Δήλωση αποδοχής της επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης και του εντύπου υποβολής πρότασης και των φορολογικών εντύπων και λοιπών στοιχείων του φορολογούμενου επαγγελματία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και το υπουργείο Οικονομίας. Αυτό, όμως, η επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης και των λοιπών στοιχείων του φορολογούμενου πολίτη, δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση του υπουργείου; * Δήλωση (υπομονή, πρόκειται για την τελευταία) περί μη εκχώρησης της επιχορήγησης. Ερώτηση: Είναι ποτέ δυνατόν να υποβάλει αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά π.χ. ένας συμβολαιογράφος, να εγκριθεί η επιχορήγηση και, αντί να εμφανισθεί ο συμβολαιογράφος να εισπράξει το ποσό που δικαιούται, να έχει εκχωρήσει(;) το δικαίωμα αυτό σε φίλο του οδοντίατρο ή ιχθυολόγο; Είναι δυνατόν να εμφανισθεί ο οδοντίατρος ή ιχθυολόγος για να εισπράξει την ενίσχυση του συμβολαιογράφου;

Οι δηλώσεις μπορεί να είναι εννέα (9) αλλά βεβαίως για να τις προμηθευθεί κανείς θα πρέπει να υποβάλει και άλλα δικαιολογητικά στις αρμόδιες αρχές που θα του τα χορηγήσουν.

Τέλος, ζητείται και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Στην πραγματικότητα αυτό το τελευταίο έγγραφο και η άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε ισχύ θα έπρεπε να ήταν τα μοναδικά έγγραφα που ζητούνται από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα έπρεπε να διαβιβάζεται από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk