Ερωτήματα για τους ισολογισμούς και τη διαφάνεια των εισηγμένων

Αν και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΑ), που στόχο έχουν την αύξηση της διαφάνειας, αρκετές εισηγμένες δίνουν βάρος σε ορισμένες περιπτώσεις στα πιθανά οφέλη από μια ωραιοποιημένη βραχυχρόνια, χρηματοοικονομικά εύρωστη εικόνα της εταιρείας και όχι στην παροχή υψηλής ποιότητας πληροφόρησης, αποφάνθηκε μεταξύ άλλων σε σχετική έρευνά της η Grant Τhornton, υπογραμμίζοντας ότι επαρκείς παραπομπές και αναλύσεις στις οικονομικές καταστάσεις παρέχει μόνο το 70% των εταιρειών.

Αν και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΑ), που στόχο έχουν την αύξηση της διαφάνειας, αρκετές εισηγμένες δίνουν βάρος σε ορισμένες περιπτώσεις στα πιθανά οφέλη από μια ωραιοποιημένη βραχυχρόνια, χρηματοοικονομικά εύρωστη εικόνα της εταιρείας και όχι στην παροχή υψηλής ποιότητας πληροφόρησης, αποφάνθηκε μεταξύ άλλων σε σχετική έρευνά της η Grant Τhornton, υπογραμμίζοντας ότι επαρκείς παραπομπές και αναλύσεις στις οικονομικές καταστάσεις παρέχει μόνο το 70% των εταιρειών.

Οι ισολογισμοί των εισηγμένων (εκτός τραπεζών) για τον περασμένο χρόνο συνεχίζουν να εμφανίζουν, σύμφωνα με την Grant Τhornton, αδυναμίες αναφορικά με την παροχή πληροφόρησης για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας, τη μη ικανοποιητικώς επαρκή γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και την αναγνώριση άυλων στοιχείων ενεργητικού κατά την απόκτηση επιχειρήσεων.

Ενα συμπέρασμα που προκύπτει, δημιουργώντας ερωτήματα, είναι ότι τυχόν ανεπάρκεια γνωστοποιήσεων δεν αξιολογείται ως μη εφαρμογή προτύπου και δεν οδηγεί στη χορήγηση διαφοροποιημένων εκθέσεων ελέγχου από τους ελεγκτές. Παράδειγμα είναι η εφαρμογή γνωστοποίησης χρηματοοικονομικών μέσων: παρ΄ ότι στη χρήση 2008 οι περισσότερες επιχειρήσεις εφάρμοσαν ορθά τις απαιτήσεις του προτύπου, πολλές εξ αυτών συνεχίζουν να έχουν σοβαρές ελλείψεις.

Παρ΄ όλα αυτά δεν υπήρχε διαφοροποιημένη έκθεση ελέγχου με θέμα τη μη ορθή εφαρμογή του προτύπου αυτού. Σε ορισμένες εταιρείες είναι εμφανές ότι υποβαθμίζεται συστηματικά η παροχή σημαντικών πληροφοριών. Ετσι ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί η αξία κάποιων γνωστοποιήσεων. Συνέπεια αυτού είναι να παγιώνεται η παράθεση ελλιπών ή η παράλειψη γνωστοποιήσεων για κάποιες συναλλαγές.

Σύμφωνα με επί μέρους στοιχεία πάντως της έρευνας της Grant Τhornton βάσει των ισολογισμών χρήσης του 2008, το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του ΧΑ (εκτός τραπεζών) αυξήθηκε 5% και οι υποχρεώσεις 12%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 5%. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αυξήθηκαν κατά 3,596 δισ. ευρώ (+8%) και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά 1,658 δισ. ευρώ. Η αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 6,097 δισ. ευρώ. Το πάγιο ενεργητικό αποτελεί το 59% του συνόλου του ενεργητικού, ενώ αναφορικά με τις υποχρεώσεις το 48% του συνόλου τους είναι μακροπρόθεσμο. Το μεικτό κέρδος παρουσιάζεται σχεδόν σταθερό, ενώ τα λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων εμφανίζονται μειωμένα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 15%, τα λειτουργικά κέρδη κατά 28% και τα καθαρά μετά τους φόρους αποτελέσματα κατά 57%.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποδοτικότητας παρουσιάζονται στο σύνολό τους μειωμένοι, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 11,52%. Υπεραξία ποσού 1,195 δισ. ευρώ αναγνωρίστηκε στη χρήση 2008, ενώ από τις εταιρείες που έχουν σχηματίσει υπεραξία περίπου η μία στις τέσσερις διενήργησε απομείωση της υπεραξίας, η οποία ανήλθε συνολικά σε 329,97 εκατ. ευρώ από μόλις 97,42 εκατ. ευρώ το 2007.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε το 2008 από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ανήλθε σε ζημιά 353 εκατ. ευρώ, ενώ 27 εταιρείες έκαναν χρήση της τροποποίησης που παρέχει το ΔΛΠ 39 αναφορικά με την αναταξινόμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και κατεχόμενων για εμπορικούς σκοπούς. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν το 2008 κατά 16% και ανήλθαν σε 2,303 δισ. ευρώ. Παράλληλα έχουν αυξηθεί οι προβλέψεις για φόρους (109 εκατ. ευρώ), ενώ επαρκείς παραπομπές και αναλύσεις στις οικονομικές καταστάσεις παρέχει το 70% των εταιρειών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk