ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η διαχείριση των ψηφιακών συχνοτήτων

Στην κορυφή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις τηλεπικοινωνίες βρίσκεται πλέον η διαχείριση για το «ψηφιακό μέρισμα», δηλαδή το φάσμα συχνοτήτων που θα απελευθερωθεί όταν γίνει η πλήρης μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο αριθμό καινοτόμων εφαρμογών. Από τον τρόπο διαχείρισης του ψηφιακού μερίσματος θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα οδηγηθούμε σε οικονομίες κλίμακας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με αύξηση της καινοτομίας στον εξοπλισμό και τις ασύρματες υπηρεσίες και με διευκόλυνση της πρόσβασης στις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες.

Στην κορυφή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις τηλεπικοινωνίες βρίσκεται πλέον η διαχείριση για το «ψηφιακό μέρισμα», δηλαδή το φάσμα συχνοτήτων που θα απελευθερωθεί όταν γίνει η πλήρης μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο αριθμό καινοτόμων εφαρμογών. Από τον τρόπο διαχείρισης του ψηφιακού μερίσματος θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα οδηγηθούμε σε οικονομίες κλίμακας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με αύξηση της καινοτομίας στον εξοπλισμό και τις ασύρματες υπηρεσίες και με διευκόλυνση της πρόσβασης στις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σε θέση να επωφεληθεί από το ψηφιακό μέρισμα καθώς η Γερμανία, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και μεγάλες περιοχές στην Αυστρία έχουν ήδη διακόψει την εκπομπή αναλογικής επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης, ενώ ως το 2012 θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι από τις 12 Ιουνίου πέρασαν και οι ΗΠΑ σε ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Την περασμένη Παρασκευή έληξαν οι διαβουλεύσεις για τον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου συνεργασίας, σε επίπεδο ΕΕ, για την καλύτερη αξιοποίηση της μοναδικής αυτής, όπως χαρακτηρίζεται, ευκαιρίας.

Σύμφωνα με την κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ , αρμόδια επίτροπο της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, το ψηφιακό μέρισμα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία επιδιώκεται η σύνδεση ολόκληρης της Ευρώπης με υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές υπηρεσίες, η εξασφάλιση εκπομπών υψηλής ποιότητας και η διεύρυνση της επιλογής των καταναλωτών σε μελλοντικές ασύρματες υπηρεσίες. Η Ευρώπη θα επιτύχει όλα αυτά μόνον εφόσον ακολουθήσει συντονισμένη προσέγγιση στη χρήση του ραδιοφάσματος κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ανάλογα με τις επιλογές, ο πιθανός αντίκτυπος του ψηφιακού μερίσματος μπορεί να αυξηθεί κατά δισεκατομμύρια ευρώ.

Οπως είχε αναφέρει ο πρώην πρόεδρος της ΕΕΤΤ κ. Ν.Αλεξανδρίδης, σε πρόσφατη ημερίδα για το ψηφιακό μέρισμα, στην Ελλάδα το εύρος των συχνοτήτων που θα ελευθερωθεί με την ψηφιακή εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδραστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής ευρυεκπομπής μέσα από πολλαπλές πλατφόρμες μετάδοσης, ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη δημόσια ασφάλεια, νέες «κινητές» υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου (mobile ΤV and multimedia services) καθώς επίσης και προχωρημένες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ., τηλεϊατρική, τηλεκπαίδευση, κ.λπ.).

Μέσω του ελευθερωμένου ραδιοφάσματος μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις και πέρα από τα σύνορα, επομένως οι σχετικές αποφάσεις σε ένα κράτος-μέλος έχουν αντίκτυπο σε περιοχές που βρίσκονται ως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρύτερα. Χωρίς συντονισμό, ο πολύτιμος αυτός πόρος μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί κατά τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, ενώ ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης ή σε τμήματα της επικράτειας ορισμένων χωρών.

Οι περισσότερες από τις πιθανές χρήσεις του ψηφιακού μερίσματος είναι υπηρεσίες μαζικής κατανάλωσης, τόσο στην τηλεόραση όσο και στις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για οικονομικά οφέλη, εφόσον εξασφαλιστεί ότι το ίδιο υλικό θα μπορεί να λειτουργεί στις ίδιες συχνότητες σε ολόκληρη την ΕΕ. Από αυτό θα προκύψουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας για τους κατασκευαστές εξοπλισμού και θα μειωθούν οι τιμές, τονώνοντας στη συνέχεια περαιτέρω τη ζήτηση των καταναλωτών και καθιστώντας τις υπηρεσίες αυτές περισσότερο προσιτές.

Με κατάλληλο ευρωπαϊκό συντονισμό θα αυξηθεί ο πιθανός οικονομικός αντίκτυπος του ψηφιακού μερίσματος κατά 20 ως 50 δισ. ευρώ επιπλέον από τώρα ως το 2015. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να προκύψει επιπλέον όφελος 30 δισ. ευρώ μετά το 2015, με περαιτέρω συντονισμό στην ΕΕ. Δεδομένου ότι ως το 2012 η ψηφιακή τηλεόραση θα έχει αντικαταστήσει πλήρως την αναλογική μετάδοση και ότι ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν σύντομα τις δυνατότητες των ασύρματων λύσεων για επίτευξη πλήρους ευρυζωνικής πρόσβασης, οι χώρες της ΕΕ πρέπει επειγόντως να συμφωνήσουν τώρα σε μια κοινή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση ενός κοινοτικού χάρτη πορείαςενός συνόλου κοινών και συντονισμένων δράσεων που περιγράφονται στη διαβούλευση. Για να διασφαλιστεί η επικράτηση ενός σαφούς και προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές όσο και για τον κλάδο, όσον αφορά τη βέλτιστη χρήση του ψηφιακού μερίσματος, η Επιτροπή εξετάζει επίσης ένα σχέδιο εναρμόνισης της ζώνης των 800 ΜΗz, που ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τις νέες γενιές κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Ο χάρτης πορείας της ΕΕ θα περιγράφει τα οφέλη από τον συντονισμό του ραδιοφάσματος, ενώ θα παρέχει στα κράτημέλη τα περιθώρια ευελιξίας για να αντιμετωπίζουν τοπικές και εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Με τον χάρτη πορείας θα αυξηθεί επίσης η συνολική διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος πέραν αυτού που θα μπορούσε να επιτευχθεί από μεμονωμένα κράτη-μέλη και να καταστεί δυνατή η παροχή οικονομικά πιο προσιτών και διαλειτουργικών υπηρεσιών.

Οι βασικές αρχές
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, όπως είχε τονιστεί στην ημερίδα, οι οποιεσδήποτε αποφάσεις για τον τρόπο διάθεσης του απελευθερωθέντος φάσματος θα πρέπει να βασίζονται στις εξής πέντε βασικές αρχές:

* Τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες και καταναλωτές (maximize benefits). * Τη διασφάλιση ευελιξίας στη χρήση αυτού του φάσματος (flexibility).

* Τη δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού κλίματος (certainty) που θα προκαλέσει νέες επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες. * Την τεχνολογική ουδετερότητα (technological neutrality) που θα αποτρέπει την εμφάνιση «επιλογών συγκεκριμένων τεχνολογιών» και, βέβαια, * Την εναρμόνιση (harmonization) με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk