Τρέχει το πρόγραμμα για ενίσχυση των επιστημόνων-επαγγελματιών

Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων- Ελεύθερων Επαγγελματιών, συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 250 εκατ. ευρώ, του υπουργείου Οικονομίας. Το πρόγραμμα προβλέπει ενισχύσεις για γιατρούς και οδοντιάτρους, μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, λογιστές, οικονομολόγους/ συμβούλους και γεωτεχνικούς (γεωλόγους, γεωπόνους, δασοπόνους και ιχθυολόγους). Η ενίσχυση αφορά την απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραιτήτου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ανωτέρω κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών.

Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων- Ελεύθερων Επαγγελματιών, συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 250 εκατ. ευρώ, του υπουργείου Οικονομίας. Το πρόγραμμα προβλέπει ενισχύσεις για γιατρούς και οδοντιάτρους, μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, λογιστές, οικονομολόγους/ συμβούλους και γεωτεχνικούς (γεωλόγους, γεωπόνους, δασοπόνους και ιχθυολόγους). Η ενίσχυση αφορά την απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραιτήτου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ανωτέρω κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις (ως τις 9 Οκτωβρίου 2009) μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr., προκειμένου να ενισχυθούν για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά), ειδικού τυποποιημένου λογισμικού (software), εξειδικευμένου εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα) κτλ.

Οι ενισχύσεις κυμαίνονται από το 50% ως το 80% της συνολικής δαπάνης αγοράς εξοπλισμού. Το αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2004. Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% επί του προϋπολογισμού της πρότασης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό των 20.000 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά (στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα) τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθήσει έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο- μέσω του συστήματος Τaxis- μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιστήμονεςελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες και οι οποίοι:

* Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια. * Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.

* Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008). * Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

* Εχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλματος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

* Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.

Στις περιπτώσεις που δραστηριοποιούνται πάνω από πέντε χρόνια, θα πρέπει να εμφανίζουν από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στις φορολογικές δηλώσεις τους μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από 20.000-50.000 ευρώ, αναλόγως του επαγγέλματος. Από τον όρο αυτόν εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα άτομα με αναπηρία και όσοι ακούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το υπουργείο Εσωτερικών.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk