Σε 63 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά μετά τους φόρους κέρδη του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου το α΄ τρίμηνο του 2009, υποχωρώντας κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρά την πτώση, η διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται αισιόδοξη ότι το 2009 θα κλείσει με καθαρή κερδοφορία 300-400 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένει θετική συνεισφορά από όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Ο περιορισμός των κερδών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 35 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 138% σε ετήσια βάση.

Το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας συρρίκνωση 2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Τα σχετικά έσοδα επηρεάστηκαν από τις μειώσεις του βασικού επιτοκίου ευρώ και των άλλων νομισμάτων, καθώς και την πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του συγκροτήματος για το α΄ τρίμηνο του 2009 διαμορφώθηκε σε 2,13% σε σχέση με 2,49% πέρυσι. Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες σημείωσαν ικανοποιητική ετήσια αύξηση (+13%) στα 54 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια του συγκροτήματος ανήλθαν σε 25,23 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 23%. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και εφαρμόζοντας συνετή πιστοδοτική πολιτική και προσήλωση στην ορθή διαχείριση κινδύνων, τα δάνεια σημείωσαν περιορισμένη αύξηση 0,4% από τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Το ποσοστό των δανείων πελατών με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα επί του συνόλου των δανείων ανήλθε σε 4,3% έναντι 3,6% στις 31 Μαρτίου 2008 και 3,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 28,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 17% και μικρή αύξηση 0,4% από το τέλος του 2008, αντίστοιχη της αύξησης των δανείων κατά την ίδια περίοδο.