Σ τα 154 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίου το πρώτο τρίμηνο του 2009 έναντι 227 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου του προηγούμενου έτους, μείωση που οφείλεται κυρίως κατά 35,9 εκατ. ευρώ σε χρονική υστέρηση στην εκτέλεση έργων από τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ και κατά 26,6 εκατ. ευρώ από τη διακοπή λειτουργίας της θυγατρικής Sometra στη Ρουμανία. Τα ΕΒΙΤDΑ υποχώρησαν στα 21,1 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών της ΜΕΤΚΑ κατήλθε στα 50,1 εκατ. ευρώ από 87,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας περιορίστηκαν στα 5 εκατ. ευρώ.