* Αttica Βank: Στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου βάσει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 και των αποφάσεων του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μεταβιβάστηκε στην πλήρη κυριότητά της ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 100,2 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας κυμαινομένου επιτοκίου, με την ταυτόχρονη έκδοση από την τράπεζα πολλαπλού μετοχικού τίτλου που αντιστοιχεί στο σύνολο των προνομιούχων μετοχών (286.285.714 μετοχές) κυριότητος του ελληνικού Δημοσίου.

* Μοτοδυναμική: Ζημιές ύψους 403.000 ευρώ παρουσίασε η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο του 2009, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι η ζημιά αυτή ανήλθε σε 285.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθε σε54.000 ευρώ έναντι 60.000 ευρώ πέρυσι, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της έφθασε τα 14,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

* ΕΤΕΜ ΑΕ: Προχώρησε στην αγορά ποσοστού 5,73% της εταιρείας ΕΤΕΜ Composite Μaterials Ιndia Ρrivate Limited με έδρα την Ινδία αντί ποσού 5.000 δολαρίων. Το υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής ελέγχεται από τη Μoppets Ltd., η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της ΕΤΕΜ ΑΕ. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕΜ Composite Μaterials Ιndia Ρrivate Limited είναι ανενεργός. Παράλληλα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της Αlubuild srl, με έδρα την Ιταλία, βρίσκεται υπό καθεστώς ρευστοποίησης από τις 11.5.2009.

* Υalco: Ο κ. Θ. Γιαννακόπουλος είναι ο νέος γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του από 1.6.2009. Η θέσπιση της θέσης του γενικού διευθυντή αποφασίστηκε προσφάτως στο πλαίσιο ενίσχυσης των δομών της εταιρείας.

* Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας: Τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2008, ύψους 0,0585 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Δευτέρα 25 Μαΐου 2009.

* ΚΡΜG: Κεντρικός ομιλητής του 8ου συνεδρίου οικονομικών διευθυντών της ΚΡΜG που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10 και 11 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ηilton θα είναι ο διάσημος οικονομολόγος Νιουέλ Ρουμπίνι, γνωστός και ως «Dr. Doom» επειδή ήταν ο πρώτος που προέβλεψε με ακρίβεια το 2006 τη σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση. Την παρουσίαση του κ. Ρουμπίνι θα πλαισιώσουν ομιλίες και συζητήσεις σε πάνελ από στελέχη της οικονομικής και γενικής διεύθυνσης από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.