Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα απαιτητικότερα θέματα των τελευταίων ετών!

Τα θέματα (θεωρία και ασκήσεις) κάλυπταν όλη την εξεταστέα ύλη. Η διαφορά, σε σχέση με τα θέματα προηγούμενων ετών, έγκειται στο γεγονός ότι και στο 3ο θέμα και στο 4ο τέθηκαν ασκήσεις και παράλληλα θεωρητικές ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας, που απαιτούσαν κρίση και καλή προετοιμασία από πλευράς υποψηφίου.

Ειδικότερα, στα θέματα 4.ε και 4.στ μόνο οι υποψήφιοι που είχαν εμβαθύνει στις έννοιες που ζητήθηκαν θα μπορούσαν να απαντήσουν. Εκτός αυτού, ο διαθέσιμος χρόνος ήταν σαφέστατα λίγος για την ολοκληρωμένη κάλυψη των θεμάτων.

Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

Θέματα για καλά διαβασμένους

Τα θέματα κάλυπταν όλο το φάσμα της εξεταστέας ύλης. Ήταν σαφή στη διατύπωσή τους και δε δημιουργούσαν πρόβλημακατανόησης. Ήταν μέσα στις δυνατότητες ενός καλά διαβασμένου υποψηφίου.

Ιστορία Κατεύθυνσης

Ακόμα μια εύκολη χρονιά!

Τα θέματα δε χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολα. Ήταν σαφή στη διατύπωσή τους και δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη συνθετική και κριτική ικανότητα από πλευράς υποψηφίων. Όσον αφορά στις πηγές, ήταν απλές και μπορούσαν εύκολα να συνδυαστούν με το περιεχόμενο των σχολικών γνώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να επιδείξουν μόνο στο ΘΕΜΑ Α2.

Τα θέματα σχολιάζουν οι καθηγητές
του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ της Αθήνας