* ΔΟΛ: Στην αγορά 350.000 μετοχών της εταιρείας προχώρησε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΧΑ η Βenbay Ltd, μέτοχος του ΔΟΛ και νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο στενά με το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ΔΟΛ κ. Β. Ρέστη. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 927.000 ευρώ.

* Ιntrakat: Η σύμβαση κατασκευής του έργου Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 35,3 εκατ. ευρώ, υπεγράφη από την κοινοπραξία ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – Ιntrakat και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σύμβαση αφορά την κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας και περιλαμβάνει όλες τις συναφείς εργασίες (εκτροπής, θεμελιώσεως, στεγανώσεως, αγωγού μεταφοράς, οδοποιίας κτλ.).

* Μarfin Ρopular Βank: Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της η διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2008. Δικαιούχοι του θα είναι οι μέτοχοι της τράπεζας κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του ΧΑ και του ΧΑΚ στις 25.05.2009, ενώ η αποκοπή θα λάβει χώρα στις 26.05.2009. Στους μετόχους έχει ήδη δοθεί το δικαίωμα της επανεπένδυσης μέρους ή όλου του μερίσματος σε μετοχές της τράπεζας. Η τιμή επανεπένδυσης θα είναι κατά 10% πιο κάτω από τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά την περίοδο από 26.05.2009 ως 01.06.2009.

* Τράπεζα Κύπρου: Την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα ύψους 1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η τράπεζα. Τα ομόλογα έχουν εκδοθεί από την Κatoikia Ι Μortage finance Ρlc, εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, και έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η έκδοση διοργανώθηκε από την Βarclays Capital. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολογιών έγινε από τον οίκο Μoody΄ s. Η αξιολόγηση Ααα των ομολογιών σε ποσοστό 95% είναι η μεγαλύτερη ιστορικά στην ελληνική αγορά.

* Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Ενσωματώθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ως εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου ο κ. Α. Ανδρουλιδάκης, στο πλαίσιο του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και της συμμετοχής της τράπεζας στο σκέλος της έκδοσης προνομιούχων μετοχών.

* Μοτοδυναμική: Ζημιές ύψους 403.000 ευρώ παρουσίασε η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο του 2009, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι η ζημιά αυτή ανήλθε σε 285.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθε σε 54.000 ευρώ έναντι 60.000 ευρώ πέρυσι, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της έφτασε τα 14,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

* ΕΤΕΜ ΑΕ: Στην αγορά ποσοστού 5,73% της εταιρείας ΕΤΕΜ Composite Μaterials Ιndia Ρrivate Limited με έδρα την Ινδία αντί ποσού 5.000 δολαρίων προχώρησε η εισηγμένη. Το υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής ελέγχεται από τη Μoppets LΤD, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της ΕΤΕΜ ΑΕ. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕΜ Composite Μaterials Ιndia Ρrivate Limited είναι ανενεργός. Παράλληλα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της Αlubuild srl με έδρα την Ιταλία βρίσκεται υπό καθεστώς ρευστοποίησης από τις 11.05.2009.

* Υalco: Ο κ. Θ.Γιαννακόπουλος είναι ο νέος γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του από 1.6.2009. Η θέσπιση της θέσης του γενικού διευθυντή αποφασίστηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο ενίσχυσης των δομών της εταιρείας.

* Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας: Τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 ύψους 0,0585 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Δευτέρα 25 Μαΐου 2009.