Τα Διοικητικά Συμβούλια της Marfin Εγνατία Τράπεζα και της Marfin Popular Bank κατά τις συνεδριάσεις τους της 15.5.2009 αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιριών με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30.6.2009.

Η σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών θα υπολογισθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας μετασχηματισμού επί τη βάσει των Οικονομικών Καταστάσεων των συγχωνευομένων εταιριών της 30.6.2009 και συνεπώς μετά την δημοσίευση των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιριών θα αποφασίσουν στη σχέση ανταλλαγής στο πλαίσιο της έγκρισης του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ενώ σχετικώς θα συνταχθεί Έκθεση Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αναφέρεται στην καταλληλότητα των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν και στο δίκαιο και λογικό των σχέσεων ανταλλαγής. Η σχέση ανταλλαγής τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών στο πλαίσιο της έγκρισης της όλης διαδικασίας.

Ο χρόνος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγχώνευσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το χρόνο χορηγήσεως των απαιτουμένων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές της Ελλάδος και της Κύπρου, εκτιμάται, πάντως, ότι θα κυμανθεί σε 7 περίπου μήνες από την ημερομηνία μετασχηματισμού.